Grundkartor

·

Vad är en grundkarta?

En grundkarta är en central komponent inom fysisk planering och fungerar som bas för att skapa detaljplaner. Här är en mer utförlig förklaring:

 1. Detaljplaner: Grundkartan är den karta som detaljplanen bygger på. Den visar nuvarande förhållanden i ett område, inklusive fastighetsgränser, bebyggelse, vägar, grönområden och andra geografiska detaljer. Genom att använda grundkartan kan man planera för framtida utveckling och förändringar.
 2. Markanvändning: Grundkartan ger information om hur marken används i ett område. Det kan vara bostadsområden, industriområden, grönområden eller jordbruksmark. Kommuner och myndigheter använder grundkartan för att fatta beslut om markanvändning och zonindelning.
 3. Infrastrukturplanering: Grundkartan visar befintliga vägar, ledningar, broar och andra infrastrukturelement. Detta är värdefullt vid planering av nya vägar, kollektivtrafik, vatten- och avloppssystem samt andra infrastrukturprojekt.
 4. Miljöskydd: Grundkartan används för att identifiera och skydda viktiga naturområden, vattendrag, skogar och andra ekosystem. Den hjälper till att balansera utveckling med hänsyn till miljön.
 5. Fastighetsbildning: Vid fastighetsbildning och fastighetsöverlåtelser används grundkartan för att definiera fastighetsgränser och äganderätt.

Sammanfattningsvis är grundkartan en oumbärlig resurs för att skapa en välgrundad och realistisk planering för olika områden. Genom att använda grundkartan kan man säkerställa att detaljplanen är väl förankrad i verkligheten.

Det är kommunen eller lantmäterimyndigheten som ansvarar för att ta fram grundkartor i Sverige.

Vilka problem kan det finnas med grundkartor?

Problemen med en grundkarta kan variera beroende på användning och sammanhang. Här är några möjliga aspekter:

 1. Begränsad aktualitet: Grundkartor uppdateras inte alltid i realtid. Om det har skett förändringar i området, som ny bebyggelse eller infrastruktur, kan grundkartan vara föråldrad och ge felaktig information.
 2. Brister i detaljer: Grundkartor ger en översiktlig bild av området, men de innehåller inte alltid detaljer om mindre objekt eller mindre förändringar. Det kan vara svårt att identifiera små vägar, mindre byggnader eller andra specifika detaljer.
 3. Felaktigheter: Trots noggrann kartläggning kan det finnas felaktigheter i grundkartan. Det kan vara felaktiga fastighetsgränser, höjdkurvor eller andra geografiska detaljer. Detta kan påverka planering och beslut.
 4. Brist på information om markanvändning: Grundkartor ger inte alltid information om hur marken används eller vilka zoner som gäller. För att förstå markanvändningen fullt ut behövs kompletterande information.
 5. Svårigheter vid digital användning: Även om digitala grundkartor blir allt vanligare, kan de vara svåra att använda för vissa personer. Tekniska hinder eller bristande digital kompetens kan påverka tillgängligheten.
 6. Kostnader: Att ta fram och uppdatera grundkartor kan vara kostsamt. Detta kan påverka kommuners och myndigheters resurser och prioriteringar.

Hur ofta uppdateras informationen i en grundkarta?

Uppdateringsfrekvensen för informationen i en grundkarta kan variera beroende på flera faktorer, inklusive kommunens eller myndighetens resurser, behovet av aktuell information, och förändringar i området. Här är några allmänna riktlinjer:

 1. Regelbunden uppdatering: I de flesta fall bör grundkartor uppdateras regelbundet för att säkerställa att de är aktuella. Detta kan ske vart femte år eller oftare, särskilt i områden med snabb utveckling eller stora förändringar.
 2. Vid större förändringar: Grundkartan bör uppdateras när det sker större förändringar i området, såsom ny bebyggelse, infrastrukturprojekt eller ändringar i markanvändning. Detta kan vara mer frekvent än den generella uppdateringscykeln.
 3. Vid fastighetsbildning: När nya fastigheter bildas eller befintliga fastigheter delas upp bör grundkartan uppdateras för att återspegla de nya fastighetsgränserna.
 4. Vid behov: Om det finns specifika behov, såsom planering av nya projekt, miljöskydd eller infrastrukturplanering, bör grundkartan uppdateras enligt dessa behov.
 5. Digitala grundkartor: Digitala kartor kan uppdateras snabbare och mer flexibelt än papperskartor. Därför kan uppdateringsfrekvensen vara högre för digitala grundkartor.

Sammanfattningsvis är det viktigt att balansera behovet av aktuell information med resurserna som krävs för att uppdatera grundkartor. Kommuner och myndigheter måste fatta beslut baserat på lokala förhållanden och prioriteringar.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat grundkartor i samband med samhällsplaneringsprocessen. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering och byggnadsprojektering, där grundkartor spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Läs vidare!

Grundkarta – Wikipedia

Hur du läser och förstår en detaljplan – Göteborgs Stad

Primärkarta och grundkarta – Strömstad

LantmäterietLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *