Gränsdragningslista

·

Vad är en gränsdragningslista?

En gränsdragningslista är en lista som används för att tydligt definiera och avgränsa ansvarsområden, befogenheter eller regler inom olika sammanhang, såsom i arbetsmiljöer, projektledning eller affärsrelationer. Denna lista kan användas för att klargöra vem som är ansvarig för olika uppgifter eller beslut, vilket är särskilt viktigt i teamarbete för att undvika missförstånd eller konflikter.

I en gränsdragningslista kan det ingå olika element som:

 1. Ansvarsområden: Vilka specifika uppgifter eller områden som varje person eller avdelning är ansvarig för.
 2. Befogenheter: Vilka befogenheter varje part har att fatta beslut eller agera inom sina ansvarsområden.
 3. Kommunikationskanaler: Hur kommunikation ska ske mellan olika parter för att säkerställa smidig informationsöverföring.
 4. Tidsramar: Tidsgränser för olika aktiviteter eller uppgifter.
 5. Rapporteringsstrukturer: Hur och när olika parter ska rapportera om framsteg eller problem.

Gränsdragningslistor är användbara verktyg för att främja effektivitet, samarbete och tydlighet i olika sammanhang.

Vilka fördelar och nackdelar finns det med gränsdragningslistor?

Fördelar med en gränsdragningslista vid en entreprenad:

 • Förbättrad kommunikation: En tydlig gränsdragningslista förbättrar kommunikationen mellan beställaren och entreprenören genom att klargöra förväntningar och ansvarsområden.
 • Mindre risk för tvister: Genom att tydligt specificera ansvarsområdena minskar risken för tvister och missförstånd under projektets gång.
 • Effektivare projektledning: En gränsdragningslista kan bidra till en effektivare projektledning genom att tydliggöra roller och ansvarsområden.
 • Bättre kostnadskontroll: En tydlig gränsdragningslista kan bidra till bättre kostnadskontroll genom att förhindra oväntade kostnader och tvister.
 • Ökad transparens: En gränsdragningslista ökar transparensen i projektet och gör det tydligt för alla inblandade parter vem som ansvarar för vad.
 • Förbättrat samarbete: En tydlig gränsdragningslista kan skapa en bättre grund för samarbete mellan beställaren och entreprenören.

Nackdelar med en gränsdragningslista vid en entreprenad:

 • Tidskrävande att skapa: Att ta fram en detaljerad och korrekt gränsdragningslista kan vara tidskrävande.
 • Kan vara komplex: Beroende på projektets komplexitet kan gränsdragningslistan bli komplex och svår att förstå.
 • Kan leda till diskussioner: Tolkningen av gränsdragningslistan kan leda till diskussioner och tvister om vem som ansvarar för vad.
 • Kan vara stel: En gränsdragningslista kan vara stel och svår att anpassa till oväntade förändringar under projektets gång.
 • Kan skapa en ”vi mot dem”-mentalitet: En alltför detaljerad gränsdragningslista kan skapa en ”vi mot dem”-mentalitet mellan beställaren och entreprenören.

Sammanfattning

En gränsdragningslista kan vara ett värdefullt verktyg för att säkerställa ett smidigt och framgångsrikt entreprenadprojekt. Det är dock viktigt att vara medveten om både fördelarna och nackdelarna med en sådan lista. Att ta fram en väl utformad och tydlig gränsdragningslista i samarbete med alla inblandade parter kan bidra till en effektiv projektledning, bättre kommunikation och minskad risk för tvister.

Tips

 • Involvera både beställaren och entreprenören i arbetet med att ta fram gränsdragningslistan.
 • Se till att listan är tydlig och lätt att förstå.
 • Uppdatera listan vid behov under projektets gång.
 • Använd en mall eller ett exempel som utgångspunkt.
 • Sök professionell hjälp om du behöver.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat gränsdragningslistor och andra dokument som är relevanta vid en entreprenad. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett effektivt byggprojekt där gränsdragningslistan kan vara ett användbart verktyg. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs vidare!

Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21]

Entreprenadupphandling enligt Knivstamodellen – Upphandlingsmyndigheten

Gränsdragningslistor – EFFSO Tools

Gränsdragningslista Design Duo och Design – Quattro BergvärmeLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *