RBK-mätning

·

Vad är en RBK-mätning?

En RBK-mätning är en mätning av relativ fuktighet (RF) i betong, vanligtvis utförd i bjälklag eller bottenplattor. Syftet med en RBK-mätning är att säkerställa att byggfukten har torkat ut tillräckligtså att betongen kan beläggas med ett ytskikt. När betongen inte har torkat tillräckligt länge eller har utsatts för ogynnsamma uttorkningsförhållanden, kan det leda till skador på lim, mattor, parkett eller andra ytskikt. Detta kan i sin tur orsaka fuktproblem. Genom att utföra RBK-mätningar kan vi fuktsäkra konstruktioner och hus för en god inomhusmiljö.

När utförs RBK-mätningar?

RBK-mätningar utförs vanligtvis under byggnadens slutfas, innan ytskikt appliceras. Här är några situationer där RBK-mätningar är relevanta:

 1. Innan beläggning: När betongen har härdats tillräckligt och innan ytskikt som mattor, parkett eller lim appliceras, utförs RBK-mätningar för att säkerställa att fuktnivåerna är acceptabla. Detta är viktigt för att undvika skador på ytskikten och för att upprätthålla en god inomhusmiljö.
 2. Efter vattenskador: Efter vattenskador, såsom läckage eller översvämningar, är det nödvändigt att mäta fuktnivåerna i betongen för att bedöma om den har torkat tillräckligt. Detta hjälper till att förhindra mögel- och fuktskador.
 3. Vid renovering: Vid renovering av befintliga byggnader är RBK-mätningar användbara för att bedöma fuktnivåerna i befintlig betong innan nya ytskikt appliceras.
 4. För att följa byggnormer: Byggnormer och riktlinjer kan kräva RBK-mätningar för att säkerställa att fuktnivåerna är inom acceptabla gränser.

RBK-mätningar för att säkerställa att betongen är tillräckligt torr för att kunna beläggas med ytskikt och för att undvika fuktrelaterade problem.

Hur utförs en RBK-mätning?

Arbetet inleds med ett uppstartsmöte där vi går igenom mätplanen, diskuterar fuktmätningen och projektets tidsramar. Vi får information om vilka ytskikt som ska appliceras och får tillgång till ritningar. För att en mätning ska kunna utföras måste det vara minst +15 grader varmt i betongen, och väggar och tak måste vara resta (så kallat “tätt hus”). Detta innebär att väggar och tak är resta, samt att fönster och dörrar är täta. Antalet mätpunkter beror på olika faktorer. Rekommendationen är vanligtvis tre mätpunkter per 500 kvm i betongplattor. I stora nybyggnadsprojekt kan antalet mätpunkter variera beroende på konstruktionsuppbyggnad, temperatur, uttorkningsklimat och RF-krav. Mätarna placeras på de fuktmässigt mest utsatta platserna i lokalen, där ytorna är kallast och risken för fukt under byggtiden är hög.

Genom att följa en detaljerad manual och arbeta enligt särskilda föreskrifter kan en RBK-auktoriserad fuktkontrollant garantera ett tillförlitligt resultat. RBK-mätningar är ett viktigt verktyg för att säkerställa kvaliteten och hållbarheten hos betongkonstruktioner.

Här är hur en RBK-mätning utförs:

1. Förberedelse och planering

 •    En RBK-auktoriserad fuktkontrollant ansvarar för mätningen.
 •    Mätningen planeras i förväg, och en fuktkontrollplan upprättas.

2. Mätpunkter

 •    Mätpunkter placeras i betongen, vanligtvis i bjälklag eller bottenplattor.
 •    Antalet mätpunkter beror på projektets storlek och konstruktion.

3. Mätutrustning

 •    Luftfuktighetsgivare och termometrar används för att mäta relativ fuktighet och temperatur i betongen.

4. Mätning

 •    Mätaren borras in i betongen på de mest kritiska platserna.
 •    Luftfuktighetsgivaren lämnas kvar i betongen under en viss tid för att mäta fuktigheten.

5. Avläsning och dokumentation

 •    Resultaten avläses och dokumenteras i en rapport enligt RBK-manualen.
 •    Om fuktnivåerna är acceptabla kan ytskikt appliceras.

6. Kvalitetssäkring

 •    RBK-auktoriserade fuktkontrollanter följer en detaljerad manual för att säkerställa korrekt utförande.

RBK-mätningar är avgörande för att undvika fuktskador och säkerställa en god inomhusmiljö i byggnader.

Vilka risker förknippas med uteblivna RBK-mätningar?

Uteblivna RBK-mätningar kan medföra flera risker och konsekvenser för byggnader och deras användare. Här är några av de viktigaste riskerna:

 1. Fuktskador: Om betongen inte har torkat tillräckligt innan ytskikt appliceras, kan det leda till fuktskador. Fukten kan tränga in i ytskikten, orsaka mögelbildning, ruttna trämaterial och förstöra beläggningar som mattor, parkett eller lim.
 2. Hälsorisker: Fuktrelaterade problem kan påverka inomhusluften och därmed hälsan hos de som vistas i byggnaden. Mögel och fukt kan orsaka allergier, astma och andra andningsbesvär.
 3. Kostnader: Om fuktskador uppstår på grund av uteblivna RBK-mätningar, kan det bli dyrt att åtgärda problemen. Det kan krävas omfattande renoveringar och utbyte av material.
 4. Försämrad livslängd: Om betongen inte är tillräckligt torr när ytskikt appliceras, kan det påverka byggnadens livslängd. Fuktskador kan försvaga konstruktionen och påskynda nedbrytningen av material.
 5. Rättsliga konsekvenser: Byggnadsägare och entreprenörer kan bli ansvariga om fuktskador uppstår på grund av bristande RBK-mätningar. Det kan leda till rättsliga tvister och ekonomiska påföljder.

Sammanfattningsvis är RBK-mätningar en viktig del av byggprocessen för att säkerställa kvaliteten och hållbarheten hos betongkonstruktioner och för att undvika oönskade konsekvenser.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat RBK-mätningar och andra typer av kontroller. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett effektivt byggprojekt där RBK-mätningar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Mer information

Fuktmätning i betong – RBK-mätning – RISE

Så går en RBK fuktmätning i betong till – Raksystems Sverige

Fuktmätningar i betong enligt RBK – Raksystems Sverige

Fuktsakkunnig – RBK-mätning – Täthetsprovning – Monomeet

Vad gör en RBK-auktoriserad fuktkontrollant?

Fuktmätning i betong – Stockholm Betongkonsult ABLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *