Avfallsutredning och avfallsplan

·

Vad är en avfallsutredning?

En avfallsutredning är en process som utförs i ett tidigt planeringsskede för fastigheter eller områden. Syftet med utredningen är att ta fram lämpliga avfallslösningar för hushållens och verksamheternas avfall. Några viktiga aspekter som utreds inkluderar dimensionering, trafiklösningar, säkerhet och tillgänglighet. Det är viktigt att tänka på dessa faktorer redan i stadsbyggnadsprocessen för att skapa effektiva och hållbara avfallshanteringssystem.

Exempel på situationer där en avfallsutredning kan behövas

Här är några exempel på situationer där en avfallsutredning kan vara relevant:

Illegal avfallshantering

 • När det misstänks att avfall tippas eller dumpas olagligt på en plats.
 • En avfallsutredning kan hjälpa till att fastställa om det förekommer illegal avfallshantering och identifiera ansvariga parter.

Förändringar i avfallshantering

 • Vid planering av nya bostadsområden, industrier eller andra verksamheter.
 • En utredning kan hjälpa till att dimensionera avfallssystemet, planera trafiklösningar och säkerställa att avfall hanteras effektivt och hållbart.

Renovering eller ombyggnad

 • När fastigheter eller byggnader ska renoveras eller byggas om.
 • En utredning kan ta hänsyn till avfall från rivning, byggmaterial och andra avfallstyper som kan uppstå under processen.

Förändringar i verksamheter

 • När företag eller industrier ändrar sin produktion eller verksamhet.
 • En utredning kan hjälpa till att anpassa avfallshanteringen till de nya förutsättningarna.

Miljöprövning och tillståndsgivning

 • Vid ansökan om miljötillstånd för avfallsanläggningar.
 • En utredning kan ge underlag för att bedöma verksamhetens påverkan på miljön och fastställa lämpliga åtgärder.

Dessa exempel visar hur en avfallsutredning kan vara användbar i olika sammanhang för att främja en effektiv och hållbar avfallshantering.

Vad är en avfallsplan?

En avfallsplan är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas. Enligt miljöbalken ska varje kommun ha en avfallsplan där kommunen långsiktigt styr hanteringen av avfall i en riktning mot ett hållbart samhälle där resurserna tillvaratas på ett så effektivt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt. Avfallsplanen ses över regelbundet och revideras vid behov för att anpassa sig till förändrade förutsättningar och mål.

I Småland har ägarkommunerna tillsammans tagit fram en gemensam avfallsplan med titeln “På väg mot ett Småland utan avfall”. Denna plan innehåller strategier och åtgärder för att främja hållbar avfallshantering i regionen.

Vad är skillnaden på en avfallsutredning och en avfallsplan?

En avfallsplan och en avfallsutredning är två nära relaterade koncept inom avfallshantering, men de har olika syften och användningsområden:

Avfallsutredning:

 • En avfallsutredning är en process som utförs i ett tidigt planeringsskede för fastigheter eller områden.
 • Syftet med utredningen är att ta fram lämpliga avfallslösningar för hushållens och verksamheternas avfall.
 • Faktorer som dimensionering, trafiklösningar, säkerhet och tillgänglighet utreds.
 • Målet är att skapa effektiva och hållbara avfallshanteringssystem.

Avfallsplan:

 • En avfallsplan är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas.
 • Kommuner har en avfallsplan där de långsiktigt styr hanteringen av avfall mot ett hållbart samhälle.
 • Avfallsplanen ses över regelbundet och revideras vid behov för att anpassa sig till förändrade förutsättningar och mål.

Sammanfattning: En avfallsutredning används för att planera och utforma avfallshanteringssystem, medan en avfallsplan är ett strategiskt dokument som styr avfallshanteringens långsiktiga mål och åtgärder. De två samverkar genom att utredningen ger underlag för att utforma och implementera åtgärder enligt avfallsplanen.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat avfallsutredningar och avfallsplaner. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering och byggprojektering där avfallsutredningen och avfallsplanen spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Planera hanteringen av avfall – Stockholm Vatten och Avfall

Definition av avfall – naturvardsverket.se

Hur regleras ansvaret för en fastighets avfallshantering?

Avfall Sverige

Gemensam avfallsplan – SSAM

Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan till 2030

Avfallsplan – Östra Göinge kommun

Avfallsplanen – Vafabmiljö

Avfallsplan 2021-2032 – Sundbyberg

Genomföra tillsyn av illegal avfallshantering – naturvardsverket.se

Sju exempel – arbetsmiljöVA

Rapportera som avfallsproducent – naturvardsverket.seLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *