Akustikhandling

·

Vad är en akustikhandling?

En akustikhandling är en handling som beskriver hur byggnaden uppfyller de akustiska kraven i Boverkets byggregler (BBR). Akustikhandlingen tas fram av en akustikkonsult i samarbete med byggherren och projektörerna. Akustikhandlingen är en del av de tekniska handlingarna som ska redovisas vid det tekniska samrådet och slutbeskedet. Akustikhandlingen är viktig för att säkerställa en god ljudmiljö i byggnaden, både för de som bor och arbetar där och för de som befinner sig i närheten.

Vad innehåller en akustikhandling?

En akustikhandling kan innehålla olika typer av information beroende på byggnadens funktion, utformning och omfattning. Den innehåller bland annat ritningar, beräkningar, mätningar och beskrivningar av ljudisolering, ljudnivåer, efterklangstid och taluppfattbarhet i olika utrymmen. Några exempel på vad en akustikhandling kan innehålla är:

– Ritningar som visar placeringen av ljudabsorbenter, ljudisolering, installationer, dörrar, fönster, etc.

– Beräkningar som visar ljudnivåer, efterklangstid, taluppfattbarhet, reduktionstal, etc. i olika rum och utrymmen.

– Mätningar som verifierar att de beräknade värdena stämmer överens med de faktiska förhållandena.

– Beskrivningar som förklarar de valda lösningarna, materialen, metoderna, etc. och hur de bidrar till en god ljudmiljö.

Vad är skillnaden på akustikhandling och ljudskyddsdokumentation?

En akustikhandling och en ljudskyddsdokumentation är två olika typer av handlingar som båda har med byggnadens ljudmiljö att göra. Men de har olika syften, omfattningar och krav. Här är några skillnader mellan dem:

– En akustikhandling är en handling som beskriver hur byggnaden uppfyller de akustiska kraven i Boverkets byggregler (BBR). En ljudskyddsdokumentation är en handling som visar att byggnaden uppfyller de ljudkrav som gäller för bygglov eller anmälan.

– En akustikhandling är obligatorisk för alla byggnader som omfattas av BBR, oavsett om de kräver bygglov eller inte. En ljudskyddsdokumentation är endast obligatorisk för byggnader som kräver bygglov eller anmälan och som har särskilda ljudkrav, till exempel bostäder, skolor, förskolor, vårdlokaler, hotell, etc.

– En akustikhandling är mer omfattande och detaljerad än en ljudskyddsdokumentation. En akustikhandling innehåller ritningar, beräkningar, mätningar och beskrivningar av ljudisolering, ljudnivåer, efterklangstid och taluppfattbarhet i olika utrymmen. En ljudskyddsdokumentation innehåller endast de uppgifter som behövs för att visa att ljudkraven är uppfyllda, till exempel reduktionstal, ljudklass, mätmetod, etc.

– En akustikhandling tas fram av en akustikkonsult i samarbete med byggherren och projektörerna. En ljudskyddsdokumentation kan tas fram av byggherren, projektören, entreprenören eller en annan kvalificerad person.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat akustikhandlingar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering och byggprojektering där akustikhandlingen spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Exempel på handlingar 1 – Boverket

Exempel på handlingar 2 – Boverket

Skede 3 i byggprocessen: Projektera – Upphandlingsmyndigheten

4.1 Byggnadsakustik – Gyproc

AK kompendium – LTH, Lunds Tekniska Högskola

Akustik – SISAB

Vad är akustik? Vi reder ut alla frågetecken – Allakustik

Akustik – TyrénsLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *