Barnkonsekvensanalys

·

Vad är en barnkonsekvensanalys?

En barnkonsekvensanalys är ett verktyg för att säkerställa att barns rättigheter beaktas i beslutsfattandet inom en verksamhet. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att göra en helhetsbedömning av vad som är den bästa möjliga lösningen för barnet eller grupper av barn.

Enligt artikel 3.1 i barnkonventionen “ska vid alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”¹. Det finns inget färdigt facit som kan användas för att avgöra vad som alltid är barnets bästa utan det handlar om att göra en bedömning i varje enskilt beslut utifrån det eller de barn som berörs.

Barnkonsekvensanalysen kan innehålla flera moment, till exempel gällande lagstiftning, barnkonventionens artiklar, aktuell forskning, evidens och praxis, barnets sociala nätverk och barnets eller barnens synpunkter, synpunkter från aktuella aktörer, olika handlingsalternativ, möjliga intressekonflikter, negativa och positiva konsekvenser för barnet i beslutet, bästa möjliga lösning och eventuellt kompensatoriska åtgärder.

Det är viktigt att notera att barn som berörs ska också få komma till tals direkt eller genom företrädare.

Förekommer barnkonsekvensanalyser främst vid samhällsplanering?

Ja, barnkonsekvensanalyser används ofta inom samhällsplanering. De hjälper till att kartlägga barns och ungas rörelser, behov och uppfattningar om närområdet.

Inom samhällsplanering används barnkonsekvensanalyser oftast i samband med:

  • Detaljplaner: En detaljplan anger hur ett område ska användas, till exempel för bostäder, kontor eller handel. En barnkonsekvensanalys kan användas för att bedöma hur detaljplanen kan påverka barns möjlighet att leka, vistas utomhus och ta sig runt i området.
  • Översiktsplaner: En översiktsplan är en vision för hur en kommun ska utvecklas under de kommande 10-20 åren. En barnkonsekvensanalys kan användas för att bedöma hur översiktsplanen kan påverka barns rättigheter till en god uppväxtmiljö.
  • Infrastrukturprojekt: Infrastrukturprojekt, till exempel nya vägar eller järnvägar, kan ha en stor påverkan på barns livsmiljö. En barnkonsekvensanalys kan användas för att bedöma hur projektet kan påverka barns säkerhet, hälsa och möjlighet att ta sig runt i området.

I Huddinge kommun i Sverige, till exempel, genomförs barnkonsekvensanalyser i både små och stora projekt inom samhällsbyggnad. Detta kan inkludera allt från enstaka skolgårdar till stora bostads- och stadsområden, vägdragningar och andra förändringar i den fysiska miljön där betydande konsekvenser för barn förutspås.

Barnkonsekvensanalyser hjälper till att säkerställa att ett barnperspektiv finns med i besluten. De kan bidra till att förbättra barns och ungas levnadsvillkor både på kort och lång sikt.

Det är viktigt att notera att barnkonsekvensanalyser inte bara handlar om att skapa platser för lek. De tar också hänsyn till behovet av mötesplatser, rekreation samt platser med olika karaktär i den offentliga miljön. Dessutom bör det finnas platser anpassade till barns behov, beroende på åldrar och kön, jämnt fördelat över hela kommunen.

Barnkonsekvensanalyser bör inte göras vid sidan av det ordinarie arbetet utan ska ske som en del i arbetet med att ta fram relevanta underlag för beslut.

Finns det några verktyg som kan användas för att genomföra en barnkonsekvensanalys?

Ja, det finns flera verktyg och metoder som kan användas för att genomföra en barnkonsekvensanalys. Här är några exempel:

  1. Barnkonsekvensanalys – Munkedal: Munkedals kommun har utvecklat en metod för att genomföra barnkonsekvensanalyser. Denna metod tar hänsyn till tre perspektiv: barnperspektivet, barnrättsperspektivet och barnens perspektiv.
  2. Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser – Huddinge kommun: Huddinge kommun har en metodhandbok för barnkonsekvensanalyser. Denna handbok hjälper beslutsfattare att arbeta systematiskt och säkerställa att ett barnperspektiv finns med i besluten.
  3. Barnkonsekvensanalys | SKR – Sveriges Kommuner och Regioner: Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder också vägledning och exempel på olika typer av analyser.

Det är viktigt att notera att dessa verktyg och metoder bör anpassas utifrån rådande förutsättningar och den specifika situationen.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat barnkonsekvensanalyser. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering, där barnkonsekvensanalyser spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Barnkonsekvensanalys – Munkedal

Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga – Barnombudsmannen

Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen – Boverket

Metodhandbok för barnkonsekvensanalyser – Huddinge kommun

Barnkonsekvensanalys – SKR – Sveriges Kommuner och Regioner

Barnkonsekvensanalys.se

Uppnå kvalitet i beslut som rör barn och unga – BarnombudsmannenLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *