Artskyddsutredning

·

Vad är en artskyddsutredning?

En artskyddsutredning är en undersökning som görs för att ta reda på om en planerad åtgärd, till exempel en byggnation eller ett infrastrukturprojekt, kan påverka arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Artskyddsförordningen infördes i svensk lag 2008 och syftar till att bevara den biologiska mångfalden. Syftet med utredningen är att bedöma om projektet riskerar att försämra bevarandestatusen för de skyddade arterna och om det i så fall krävs dispens från förbudet mot att skada eller störa dem

Om skyddade arter riskerar att påverkas av ett projekt är det ändå möjligt att genomföra skyddsåtgärder för att säkerställa att det totala antalet individer av arten inte minskar. Exempelvis kan en exploatering av en äng med skyddade fjärilar tillåtas om man restaurerar och sköter ett annat lämpligt område så att fjärilspopulationen fortsatt har goda livsförutsättningar.

En viktig sak att tänka på är att alla inventeringar inte kan göras när som helst på året, det är därför viktigt att planera artinventeringar i god tid.

Exempel på artskyddsutredningar utförda i Sverige:

1. Byggnation av Ostlänken:

En omfattande artskyddsutredning genomfördes för att bedöma effekterna av järnvägsbygget på skyddade arter, bland annat fladdermöss, grodor och fåglar. Flera skyddsåtgärder implementerades, till exempel flytt av fladdermöss och skapande av nya dammar för grodor.

2. Vindkraftspark i Kalmar län:

En artskyddsutredning identifierade risk för negativ påverkan på rovfåglar och havsörn. Projektet anpassades genom att flytta vissa vindkraftverk och installera radar för att avskräcka fåglar.

3. Skogsbruksprojekt i Värmland:

En artskyddsutredning visade att avverkning riskerade att skada habitat för en hotad skalbaggeart. Skyddsåtgärder togs genom att avgränsa vissa områden från avverkning.

4. Utbyggnad av väg i Stockholm:

En artskyddsutredning identifierade risk för påverkan på en fridlyst växtart. Växten flyttades till en ny plats innan utbyggnaden påbörjades.

5. Renovering av kyrka i Skåne:

En artskyddsutredning visade att renoveringen riskerade att störa en koloni av fladdermöss. Arbetet anpassades genom att utföras under en period då fladdermössen inte var i kyrkan.

Dessa exempel illustrerar bredden av situationer där artskyddsutredningar kan behövas. Utredningarnas omfattning och detaljeringsgrad varierar beroende på projektets karaktär och de skyddade arternas specificitet.

Vad är skillnaden på en artskyddsutredning och en artinventering?

En artinventering och en artskyddsutredning är två olika processer som båda har att göra med att skydda och bevara arter, men de har olika syften och metoder.

– En artinventering är en process där man samlar in data om vilka arter som finns i ett visst område. Detta kan innefatta att identifiera vilka arter som finns, hur många individer av varje art som finns, och var de finns. Artinventeringar kan göras för alla typer av arter, inklusive växter, djur, svampar och mikroorganismer. Artinventeringar kan vara mycket detaljerade och involvera fältarbete, laboratorieanalyser och statistiska analyser.

– En artskyddsutredning är en process som genomförs när man planerar eller bygger något för att ta reda på om arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen påverkas. Om detta inte görs riskerar projektet att stoppas eller försenas. Artskyddsutredningar innefattar ofta artinventeringar, men de inkluderar också en bedömning av hur det planerade projektet kan påverka de skyddade arterna och vilka åtgärder som kan vidtas för att minimera negativa effekter.

Så, sammanfattningsvis, en artinventering handlar om att samla in data om arter, medan en artskyddsutredning handlar om att använda den informationen för att skydda arter från negativa effekter av mänskliga aktiviteter.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat artskydssutredningar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering, där artskyddsutredningar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Naturvärdesinventering och fågelinventering – Energimarknadsinspektionen

Naturvärdesinventering och artskyddsutredning

Artinventering och artskyddsutredning – Ekologigruppen

Artskyddsförordningen, vad gäller? – Ekologigruppen

Artskyddsutredning – Länsstyrelsen

Artskydd i specifik miljöbedömning – naturvardsverket.se

Arbetet med artskydd – NaturvårdsverketLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *