Skyfallsutredning

·

Med ökande frekvens av skyfall, som kan orsaka betydande skador på fastigheter och infrastruktur, blir skyfallsutredningar allt viktigare. Dessa utredningar kan identifiera riskområden och föreslå åtgärder för att förhindra skador orsakade av översvämningar.

Vad är en skyfallsutredning?

En skyfallsutredning är en undersökning av hur ett område riskerar att drabbas av översvämning vid ett skyfall. Den tar hänsyn till faktorer som nederbördsmängd, markens lutning, vegetation och befintlig infrastruktur. Syftet med en skyfallsutredning är att identifiera risker och föreslå åtgärder för att förebygga översvämningsskador.

Vem behöver göra en skyfallsutredning?

Skyfallsutredningar kan vara relevanta för både privatpersoner och offentliga aktörer.

För privatpersoner: Om du planerar att bygga nytt eller göra större förändringar på din fastighet kan du behöva göra en skyfallsutredning för att säkerställa att din fastighet inte riskerar att drabbas av översvämning.

Om du bor i ett område som redan har drabbats av översvämning kan du be din kommun om information om det finns en skyfallsutredning för området.

För offentliga aktörer: Kommuner har ansvar för att hantera dagvatten och skyfall. De kan därför behöva göra skyfallsutredningar för att identifiera risker och planera åtgärder för att förebygga översvämningsskador. Länsstyrelser kan ge stöd och rådgivning till kommuner i frågor om skyfallshantering.

Vad innehåller en skyfallsutredning?

En skyfallsutredning innehåller vanligtvis följande:

 • En beskrivning av områdets topografi, vegetation och befintlig infrastruktur.
 • En analys av nederbördsmängder och risken för skyfall.
 • En beräkning av hur högt vattnet kan stiga vid ett skyfall.
 • Förslag till åtgärder för att förebygga översvämningsskador.

Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga översvämningsskador?

Det finns en rad olika åtgärder som kan vidtas för att förebygga översvämningsskador. Exempel på åtgärder är:

 • Att anlägga gröna tak och dagvattenmagasin.
 • Att skapa diken och andra avrinningsvägar för dagvatten.
 • Att höja trösklar och installera backventiler.
 • Att informera och utbilda boende om riskerna med skyfall och hur de kan skydda sig.

Vad är skillnaden på en skyfallsutredning och dagvattenutredning?

En dagvattenutredning och en skyfallsutredning är två olika typer av utredningar som relaterar till hantering av vatten i urbana områden, men de fokuserar på olika aspekter:

 1. Dagvattenutredning: Dagvatten är det vatten som uppkommer från nederbörd och smält snö och som rinner av från markytor såsom gator, tak, och asfalterade områden. En dagvattenutredning syftar till att analysera och planera för hanteringen av detta vatten för att minska risken för översvämningar, föroreningar och erosion. Utredningen kan omfatta bedömning av dagvattenavrinningens volym, kvalitet och flödesmönster, samt identifiering av lämpliga åtgärder såsom anläggning av dagvattenmagasin, permeabla ytor eller gröna tak för att minska belastningen på avloppssystemet.
 2. Skyfallsutredning: En skyfall är en extremt intensiv nederbörd som kan leda till snabbt ökande vattenflöden och översvämningar. En skyfallsutredning fokuserar på att analysera och planera för att hantera riskerna som är förknippade med dessa plötsliga och intensiva regn. Det kan inkludera bedömning av infrastrukturens sårbarhet, identifiering av områden med hög risk för översvämningar vid skyfall och föreslå åtgärder för att förbättra avledningssystemet, förstärka skyddsanläggningar eller implementera tidiga varningssystem.

I sammanfattning, medan dagvattenutredningar fokuserar på hantering av vattenavrinning från olika källor i urbana områden, syftar skyfallsutredningar till att hantera riskerna för översvämningar som kan uppstå vid extremt intensiv nederbörd.

Vem utför dagvatten- och skyfallsutredningar?

Det finns en rad olika aktörer som kan utföra dagvatten- och skyfallsutredningar. Det vanligaste är att anlita en konsult med expertis inom dagvatten- och skyfallshantering. Konsulter kan utföra hela utredningen, från datainsamling och analys till åtgärdsförslag. Vissa kommuner har egna resurser för att utföra dagvatten- och skyfallsutredningar. De kan erbjuda rådgivning och i vissa fall utföra utredningar mot en avgift. Länsstyrelser kan ge stöd och rådgivning till kommuner i frågor om skyfallshantering. De kan i vissa fall även utföra utredningar på uppdrag av kommuner.

Större och mer komplexa projekt kräver ofta expertis från en konsult. Vissa kommuner har egna resurser för att utföra utredningar, medan andra behöver anlita en konsult.

Här är några exempel på konsulter som utför dagvatten- och skyfallsutredningar:

 • WSP
 • Sweco
 • Ramböll
 • Tyréns
 • ÅF

Skyfallsutredningar är ett viktigt verktyg för att förebygga översvämningsskador. Det är en god investering att anlita en kompetent aktör för att utföra en utredning av ditt område.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat dagvatten- och skyfallsutredningar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering, där dagvatten- och skyfallsutredningar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) – skr.se

FAQ om dagvattenutredningar – Dagvatten – Stockholm Vatten och Avfall

Hållbar dagvattenhantering – naturvardsverket.se

Dagvatten och skyfall i stadsplaneringen – Göteborgs Stad

Skyfall – MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *