Markteknisk undersökningsrapport

·

Vad är en markteknisk undersökningsrapport?

En markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO) är ett dokument som sammanställer resultaten från en geoteknisk undersökning eller utredning. Dessa rapporter används för att bedöma markens egenskaper och förutsättningar inför bygg- och anläggningsprojekt.

Hur utförs en markteknisk undersökningsrapport?

En MUR/GEO innehåller information från olika typer av fält- och laboratorieundersökningar. Fältundersökningar kan inkludera sonderingar och provtagningar. Laboratorieundersökningar kan innefatta tester för att bestämma markens hållfasthets- och deformationsegenskaper.

 1. Förstudie: Insamling av befintlig information om området, t.ex. jordartskartor, geotekniska rapporter etc.
 2. Fältbesiktning: Visuell undersökning av området för att identifiera eventuella geotekniska problem.
 3. Geotekniska undersökningar: Utförande av borrningar, sonderingar, provtagning etc. för att erhålla detaljerad information om markens egenskaper.
 4. Laboratorieanalyser: Analys av jordprover för att bestämma geotekniska parametrar.
 5. Sammanställning av rapport: Analys av resultat och slutsatser, rekommendationer för geotekniska åtgärder.

Rapporten används för att ge en detaljerad bild av markförhållandena på en specifik plats. Detta kan inkludera information om markens sammansättning, hållfasthet, vattenförhållanden och andra egenskaper som är viktiga för konstruktion och utformning. Denna information är avgörande för att säkerställa att byggnader och infrastruktur är säkra och hållbara.

Vilka användningsområden är relevanta för en MUR/GEO?

 • Projektering av byggnader och anläggningar: Informationen i rapporten används för att dimensionera grundläggning, schaktning, dränering etc.
 • Riskbedömning: Identifiering av geotekniska risker, t.ex. rasrisk, sättningsrisk etc.
 • Upphandling av geotekniska arbeten: Rapporten används som underlag för förfrågningsunderlag och anbud.
 • Miljöbedömning: Bedömning av eventuella geotekniska effekter av en planerad anläggning.

Vilka är de styrande dokument som används vid planering och redovisning, samt under fältundersökningar?

Styrande dokument som används vid planering, redovisning och fältundersökningar inom geoteknik kan variera beroende på land och specifika projektbehov. I Sverige, enligt vissa marktekniska undersökningsrapporter, kan följande dokument vara styrande:

1. Fältplanering: SS-EN 1997-2. Detta är en europeisk standard som ger riktlinjer för geoteknisk design.

2. Fältutförande: SS-EN ISO 22475-1. Denna internationella standard specificerar krav och rekommendationer för fältundersökningar.

3. Andra styrande dokument: Naturvårdsverket 2009, rev. 2016. Detta kan vara en referens till specifika svenska miljölagar eller riktlinjer.

Vilka geotekniska undersökningsmetoder är vanliga?

Här är en kort beskrivning av de olika geotekniska undersökningsmetoderna:

 1. Skruvprovtagning: Denna metod används för att ta markprover för laboratorieanalys. En skruvborr används för att borra in i marken och ta ut ett obrutet prov av marken.
 2. Slagsondering: Detta är en metod för att mäta markens motstånd mot penetration. En stång med en konspets slås ner i marken med en standardiserad hammare, och antalet slag som krävs för att driva stången en viss sträcka registreras.
 3. Viktsondering: Denna metod används för att mäta markens bärighet. En last appliceras på markytan via en platta, och markens deformation mäts.
 4. Trycksondering: Detta är en metod för att mäta markens hållfasthet och deformationsegenskaper. En sonderingsstång med en konspets pressas in i marken, och markens motstånd mot penetration mäts.

Dessa metoder ger värdefull information om markens egenskaper, vilket är avgörande för säker och effektiv konstruktion.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat marktekniska undersökningsrapporter. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering och byggnadsprojektering, där marktekniska undersökningsrapporter spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO) – Trafikverket

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo – Trafikverket

Markteknisk undersökningsrapport (MUR/GEO) – Laholm

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM, Geoteknik och Markmiljö – Eslöv

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (MUR/GEO) – KumlaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *