Ljudskyddsdokumentation

·

Vad är ljudskyddsdokumentation?

Ljudskyddsdokumentation är ett samlingsnamn för dokument som beskriver ljudfrågor i ett byggprojekt. Den täcker hela processen från programhandling till slutbesiktning och syftar till att säkerställa att ljudmiljön i den färdiga byggnaden uppfyller gällande krav och önskad ljudstandard.

Ljudskyddsdokumentation är en viktig del av byggprocessen och handlar om att säkerställa att byggnader och andra strukturer uppfyller specifika ljudkrav. Detta kan inkludera allt från bostäder och skolor till kontor och sjukhus. Dokumentationen kan omfatta mätningar och utredningar inom vibrationer, buller och ljud.

Vad innehåller en ljuddokumentation?

Normalt sett innehåller en ljudskyddsdokumentation följande huvuddelar:

1. Ljudstandard och kravställning:

 • Definierar vilka ljudkrav och ljudklass som ska gälla för objektet baserat på Svensk Standard SS 25268:2007.
 • Både byggnadsakustiska parametrar och dimensionerande ljudnivåer utomhus (från trafik och industri) och inomhus (från tekniska installationer) specificeras.
 • En helhetsbedömning av projektets förutsättningar görs.

2. Förslag på tekniska lösningar:

 • Beskriver hur man ska uppnå de ställda ljudkraven i den färdiga byggnaden.
 • Kan inkludera åtgärder som:
  Val av ljudabsorberande material
  Ljudisolering av väggar, golv och tak
  Placering av bullrande installationer
  Utformning av ventilationssystem

3. Granskning av bygghandlingar:

 • Kontrollerar att krav och förutsättningar från ljudskyddsdokumentationen har inarbetats på ett tillfredsställande sätt i bygghandlingarna.
 • Syftar till att säkerställa att ljudmiljön inte försämras under byggprocessen.

4. Granskning av produktionen och slutbevis:

 • Verifierar att den färdiga byggnaden uppfyller de ställda ljudkraven.
 • Innebär ofta mätningar av ljudnivåer i olika utrymmen.
 • Om ljudkraven inte uppfylls kan åtgärder behöva vidtas.

Ljudskyddsdokumentationen är en viktig del av byggprocessen och bidrar till att:

 • Skapa en god ljudmiljö i den färdiga byggnaden.
 • Uppfylla gällande krav och riktlinjer för buller.
 • Förebygga problem med buller och ljudstörningar.
 • Säkerställa en god akustik i olika utrymmen.

Exempel på situationer där ljudskyddsdokumentation kan vara aktuell:

 • Nybyggnation av bostäder, skolor, kontor eller industrilokaler.
 • Renovering av befintliga byggnader där ljudmiljön ska förbättras.
 • Tillbyggnad eller ändring av befintliga byggnader som kan påverka ljudmiljön.

Vad säger Boverket om ljudskyddsdokumentation?

Boverket framhäver vikten av ljudskyddsdokumentation i sina publikationer och föreskrifter. De betonar att god ljudmiljö är en väsentlig del av god boendekvalitet och att ljudskyddsdokumentation är ett effektivt verktyg för att uppnå detta.

Här är några exempel på Boverkets ståndpunkt:

BBR (Boverkets byggregler): I BBR 25:2 om ljudisolerande åtgärder anges att byggherren ska se till att en ljudskyddsdokumentation upprättas. Dokumentationen ska innehålla information om ljudkrav, valda lösningar och hur ljudmiljön ska verifieras.

Handbok om bullerskydd i bostäder och lokaler: Boverket har publicerat en detaljerad handbok som beskriver hur man kan hantera ljudfrågor i byggprocessen. Handboken innehåller bland annat information om ljudskyddsdokumentationens innehåll och roll.

Webbsida om buller och ljud: Boverket tillhandahåller information om buller och ljud på sin webbplats, inklusive tips och råd om ljudskyddsdokumentation.

Boverket betonar följande punkter:

 • Ljudskyddsdokumentationen bör upprättas tidigt i byggprocessen och samverka med övriga projektdokument.
 • Den bör vara tydlig och lättbegriplig för alla berörda parter.
 • Den bör innehålla en detaljerad beskrivning av ljudkrav, valda lösningar och verifieringsmetoder.
 • Den bör uppdateras kontinuerligt under byggprocessen.
 • Boverket ser ljudskyddsdokumentation som en väsentlig del av arbetet med att skapa en god ljudmiljö i byggnader. De tillhandahåller information och verktyg för att underlätta processen och säkerställa att ljudmiljön uppfyller gällande krav och önskad standard.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat ljudskyddsdokumentation av olika slag. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering, där ljudskyddsdokumentationen spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Akustik – ljud och vibration – WSP

Ljudskyddsdokumentation – Yumpu

Handbok om bullerskydd i bostäder och lokaler – BoverketLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *