Brandskyddsbeskrivning

·

En brand kan få förödande konsekvenser. Att förbereda sig för en brand är avgörande för att rädda liv och egendom. En viktig del av detta är att ha en brandskyddsbeskrivning.

Vad är en brandskyddsbeskrivning?

En brandskyddsbeskrivning är en detaljerad plan för hur en byggnad ska skyddas mot brand. Den beskriver de åtgärder som ska vidtas för att:

 • Förebygga bränder: Identifiera brandrisker och föreslå åtgärder för att minimera dem.
 • Begränsa brandens spridning: Beskriva hur branden ska hindras från att sprida sig till andra delar av byggnaden.
 • Utrymma byggnaden: Beskriva hur personer i byggnaden ska kunna utrymma den på ett säkert sätt.

Rädda liv och egendom: Beskriva hur räddningstjänsten ska kunna komma in i byggnaden och släcka branden.

När krävs en brandskyddsbeskrivning?

En brandskyddsbeskrivning krävs vanligtvis i samband med olika typer av bygg- och förändringsprojekt för att säkerställa att brandsäkerhetskraven uppfylls. Här är några vanliga situationer där en brandskyddsbeskrivning kan krävas:

 • Nybyggnation: Vid planering och konstruktion av nya byggnader måste en brandskyddsbeskrivning vanligtvis inges som en del av ansökningsprocessen för bygglov. Detta är för att säkerställa att den nya byggnaden uppfyller alla relevanta brandsäkerhetskrav från början.
 • Ombyggnad eller renovering: När befintliga byggnader genomgår omfattande ombyggnader eller renoveringar kan det krävas en uppdaterad brandskyddsbeskrivning för att säkerställa att eventuella ändringar inte försämrar brandsäkerheten.
 • Ändrade användningar: Om en befintlig byggnad ska användas för nya ändamål som kan påverka brandrisken, kan en brandskyddsbeskrivning behövas för att bedöma och hantera dessa nya risker.
 • Installation av brandrisker: När brandfarliga processer eller utrustning installeras inom en byggnad, såsom kemikalier, varmvattenberedare eller industriella maskiner, kan det krävas en brandskyddsbeskrivning för att utvärdera och adressera de extra riskerna.
 • Brandskyddsrevision: Periodiskt kan myndigheter kräva att befintliga byggnader genomgår en brandskyddsrevision för att säkerställa att de fortfarande uppfyller gällande brandsäkerhetskrav. I sådana fall kan en brandskyddsbeskrivning behöva uppdateras eller förbättras för att återspegla eventuella förändringar som har skett sedan den ursprungliga dokumentationen upprättades.

Vem upprättar en brandskyddsbeskrivning?

En brandskyddsbeskrivning upprättas vanligtvis av en auktoriserad brandskyddskonsult eller en certifierad brandskyddsingenjör. Dessa yrkespersoner har specialiserad kunskap och erfarenhet inom området brandsäkerhet och är utbildade för att utföra riskbedömningar, utforma brandskyddssystem och formulera åtgärdsplaner för att hantera brandrisker.

Under processen för att skapa en brandskyddsbeskrivning kan brandskyddskonsulten eller brandskyddsingenjören samarbeta med byggherren, arkitekter, ingenjörer och andra relevanta parter för att säkerställa att alla aspekter av byggnadens brandsäkerhet tas i beaktande och att brandskyddsbeskrivningen uppfyller gällande lagar och förordningar.

Varför är en brandskyddsbeskrivning viktig?

En brandskyddsbeskrivning är en viktig del av brandskyddet i en byggnad. Den ger en överblick av brandrisker och hur de ska hanteras. En väl utformad brandskyddsbeskrivning kan bidra till att:

En brandskyddsbeskrivning är av avgörande betydelse av flera anledningar:

 • Rädda liv: En välutvecklad brandskyddsbeskrivning innehåller åtgärder och planer för att minimera riskerna för brand och maximera chanserna till säker evakuering i händelse av en brand. Genom att identifiera och hantera brandrisker på ett effektivt sätt bidrar en brandskyddsbeskrivning till att skydda människoliv och minska risken för skador och förluster vid en brand.
 • Minska egendomsskador: Bränder kan orsaka omfattande skador på egendom och infrastruktur. En brandskyddsbeskrivning inkluderar åtgärder för att förebygga och begränsa spridningen av brand inom en byggnad eller anläggning, vilket minskar risken för materiella förluster och ekonomiska konsekvenser.
 • Uppfylla lagkrav: Många jurisdiktioner har lagar och förordningar som styr brandsäkerheten för byggnader och anläggningar. En brandskyddsbeskrivning är ofta ett krav för att erhålla bygglov eller tillstånd, och den måste upprättas i enlighet med gällande bestämmelser för att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen.
 • Förebyggande åtgärder: Genom att genomföra en riskbedömning och utforma åtgärdsplaner för att förebygga bränder kan en brandskyddsbeskrivning hjälpa till att identifiera och åtgärda potentiella säkerhetsbrister innan de leder till allvarliga incidenter.
 • Samarbete och kommunikation: Upprättandet av en brandskyddsbeskrivning innebär ofta samarbete mellan olika intressenter, inklusive byggherrar, arkitekter, ingenjörer, brandskyddskonsulter och myndigheter. Genom att tydligt dokumentera brandsäkerhetsåtgärder och procedurer underlättar en brandskyddsbeskrivning kommunikationen och samarbetet mellan dessa parter för att säkerställa att alla aspekter av brandsäkerheten beaktas och hanteras på ett effektivt sätt.

Hur får jag en brandskyddsbeskrivning?

Om du behöver en brandskyddsbeskrivning bör du kontakta en sakkunnig brandkonsult. Brandkonsulten kan hjälpa dig att identifiera brandrisker i din byggnad och föreslå lämpliga brandskyddsåtgärder.

Sammanfattning

En brandskyddsbeskrivning är en viktig investering i säkerheten för din byggnad och de personer som vistas i den. En väl utformad brandskyddsbeskrivning kan bidra till att rädda liv och egendom i händelse av brand.

Genom att ta brandskyddet på allvar kan vi skapa en säkrare miljö för alla.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat brandskyddsbeskrivningar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot en effektiv samhällsplanering och byggnadsprojektering, där brandskyddsbeskrivningaen spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Läs mer om brandskydd på Boverkets webbplats

Brandskyddsbeskrivning – Bygglovsportalen

Brandskyddsbeskrivning – Briab – Brand, Risk & Säkerhet

BrandskyddsbeskrivningLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *