Artinventering – En viktig del av samhällsplaneringen

·

Inför stora infrastrukturprojekt, som vägbyggen och bostadsbyggnation, är det numera standard att utföra en artinventering. Men vad innebär det egentligen, och varför är det så viktigt?

En artinventering är en systematisk undersökning av vilka arter som finns i ett visst område. Den utförs av experter, oftast biologer eller ekologer, och syftet är att få en överblick av den biologiska mångfalden. Inventeringen kan omfatta allt från växter och djur till svampar och lavar, och vilka arter som studeras beror på projektets omfattning och karaktär.

Varför är artinventeringar viktiga?

Artinventeringar är viktiga av flera skäl:

1. För att bevara den biologiska mångfalden: Den biologiska mångfalden är en av våra viktigaste naturresurser. Den ger oss mat, rent vatten och syre, och den bidrar till att reglera klimatet och motverka naturkatastrofer. Men den biologiska mångfalden hotas av en rad olika faktorer, bland annat habitatförstöring, klimatförändringar och föroreningar.

Artinventeringar ger oss värdefull information om den biologiska mångfalden i ett område och hur den kan påverkas av ett planerat projekt. Genom att identifiera hotade eller fridlysta arter kan man vidta åtgärder för att minimera projektets negativa effekter på naturen.

2. För att följa upp och utvärdera miljöpolitiken: Artinventeringar kan användas för att följa upp och utvärdera miljöpolitiken. Genom att regelbundet inventera den biologiska mångfalden i ett område kan man se om den ökar eller minskar, och man kan identifiera de faktorer som påverkar den.

3. För att öka kunskapen om den biologiska mångfalden: Artinventeringar kan bidra till att öka vår kunskap om den biologiska mångfalden. Genom att inventera nya områden kan man upptäcka nya arter och få en bättre förståelse för hur olika arter samverkar med varandra.

4. För att öka medvetenheten om den biologiska mångfalden: Artinventeringar kan öka medvetenheten om den biologiska mångfalden och vikten av att bevara den. Genom att informera allmänheten om resultatet av artinventeringar kan man öka engagemanget för naturvården.

Hur utförs en artinventering?

Hur en artinventering utförs beror på en rad olika faktorer, bland annat:

 • Syftet med inventeringen: Vilken information vill man få ut av inventeringen? Ska den till exempel ge en överblick av den biologiska mångfalden i ett område eller ska den fokusera på specifika arter?
 • Storleken på området: Hur stort är det område som ska inventeras?
 • Typen av natur: Vilken typ av natur finns i området? Skog, våtmark, åkermark eller något annat?
 • Vilka arter som ska inventeras: Vilka arter är man intresserad av att hitta?

Generellt sett kan man säga att en artinventering utförs i följande steg:

1. Planering: I detta steg bestämmer man syftet med inventeringen, storleken på området, typen av natur och vilka arter som ska inventeras. Man tar också fram en plan för hur inventeringen ska genomföras.

2. Fältstudier: I detta steg besöker experterna området och letar efter arter visuellt eller med hjälp av olika verktyg, till exempel kikare, håvar eller fällor.

3. Dataanalys: I detta steg analyseras de data som samlats in under fältstudierna. Man identifierar de arter som hittats och man beräknar deras populationsstorlek.

4. Rapportskrivning: I detta steg skriver man en rapport som beskriver resultatet av inventeringen. Rapporten innehåller information om den biologiska mångfalden i området, de arter som hittats och de arter som kan påverkas av ett planerat projekt. Rapporten kan också innehålla rekommendationer om hur man kan minimera projektets negativa effekter på den biologiska mångfalden.

Exempel på metoder som används vid artinventeringar:

 • Fältstudier: Experterna besöker området och letar efter arter visuellt eller med hjälp av olika verktyg, till exempel kikare, håvar eller fällor.
 • Litteraturstudier: Experterna söker information om de arter som kan finnas i området i litteratur, till exempel floror, faunor och artportaler.
 • Kontakter med experter: Experterna kontaktar andra experter på specifika artgrupper för att få information om de arternas förekomst i området.

Artinventeringar utförs oftast av biologer eller ekologer. Det finns också en rad olika konsultfirmor som specialiserar sig på artinventeringar.

Vad händer efter artinventeringen?

Efter en artinventering sker vanligtvis följande:

1. Analys av data: Den insamlade informationen analyseras för att identifiera de arter som finns i området, deras populationsstorlek och eventuella hot mot dem.

2. Rapportskrivning: En rapport sammanställs som presenterar resultaten av inventeringen. Rapporten innehåller information om den biologiska mångfalden i området, de arter som hittats och de arter som kan påverkas av ett planerat projekt. Rapporten kan också innehålla rekommendationer om hur man kan minimera projektets negativa effekter på den biologiska mångfalden.

3. Åtgärder: Beroende på syftet med inventeringen kan olika åtgärder vidtas:

 • Om inventeringen utfördes inför ett planerat projekt: Resultaten kan användas för att anpassa projektet och minimera dess negativa effekter på den biologiska mångfalden. Exempelvis kan man omlokalisera vissa delar av projektet eller använda sig av miljövänliga metoder.
 • Om inventeringen utfördes för att följa upp och utvärdera miljöpolitiken: Resultaten kan användas för att se om den biologiska mångfalden ökar eller minskar, och man kan identifiera de faktorer som påverkar den.
 • Om inventeringen utfördes för att öka kunskapen om den biologiska mångfalden: Resultaten kan spridas till allmänheten och till forskare.

4. Uppföljning: I vissa fall kan det vara nödvändigt att göra en uppföljningsinventering efter en viss tid för att se om situationen har förändrats.

Vad är skillnaden mellan en artinventering och en naturvärdesinventering?

Både artinventering och naturvärdesinventering syftar till att kartlägga biologisk mångfald i ett område, men de har vissa tydliga skillnader:

Syfte:

 • Artinventering: Fokuserar på att identifiera och kartlägga alla arter i ett område.
 • Naturvärdesinventering: Fokuserar på att bedöma naturvärdet i ett område, baserat på förekomst av specifika arter, naturtyper och strukturer.

Metod:

 • Artinventering: Använder ofta standardiserade metoder för att få en kvantitativ bild av arternas förekomst och populationstäthet.
 • Naturvärdesinventering: Använder en mer kvalitativ bedömning av naturvärdet, baserat på en rad olika faktorer, inklusive ovanlighet, representativitet och hotstatus.

Resultat:

 • Artinventering: En lista över identifierade arter och deras populationsstorlek.
 • Naturvärdesinventering: En karta eller rapport som visar områden med olika naturvärdesklasser, inklusive rekommendationer för bevarande och skydd.

Här är en tabell som sammanfattar de viktigaste skillnaderna:

ArtinventeringNaturvärdesinventering
SyfteIdentifiera och kartlägga alla arterBedöma naturvärdet
MetodKvantitativKvalitativ
ResultatLista över arterKarta/rapport med naturvärdesklasser

I vissa fall kan en artinventering utgöra en del av en naturvärdesinventering. Informationen om förekomst och populationstäthet av olika arter kan vara värdefull för att bedöma naturvärdet i ett område.

Vilka artinventeringar är vanliga i Sverige?

1. Fågelinventeringar: Fågelinventeringar utförs för att kartlägga förekomst och populationstäthet av olika fågelarter. De vanligaste metoderna är punktinventering, linjeinventering och transektuppskattning. Fågelinventeringar kan ge värdefull information om till exempel effekterna av klimatförändringar och habitatförstöring på fågelbestånd.

2. Fladdermusinventering: Fladdermöss är fascinerande djur som spelar en viktig roll i ekosystemet. De är de enda däggdjuren som kan flyga och de är effektiva insektsätare. I Sverige finns det 19 arter av fladdermöss, varav 10 är rödlistade. Fladdermusinventeringar utförs för att kartlägga fladdermössens förekomst och populationstäthet i ett område. Informationen från inventeringen kan användas för att skydda fladdermöss och deras habitat, följa upp och utvärdera miljöpolitiken och öka kunskapen om fladdermöss.

3. Växtinventeringar: Växtinventeringar utförs för att kartlägga förekomst och populationstäthet av olika växtarter. De vanligaste metoderna är vegetationsanalys och floravandring. Växtinventeringar kan ge värdefull information om till exempel effekterna av klimatförändringar och habitatförstöring på växtbestånd.

4. Inventering av groddjur och kräldjur: Inventeringar av groddjur och kräldjur utförs för att kartlägga förekomst och populationstäthet av olika arter. De vanligaste metoderna är lyssning efter grodornas läten, observation av individer och fällfångst. Inventeringar av groddjur och kräldjur kan ge värdefull information om till exempel effekterna av habitatförstöring och föroreningar på dessa arter.

5. Inventering av ryggradslösa djur: Inventeringar av ryggradslösa djur utförs för att kartlägga förekomst och populationstäthet av olika arter, till exempel insekter, spindlar och blötdjur. De vanligaste metoderna är fällfångst, ljusfångst och håvning. Inventeringar av ryggradslösa djur kan ge värdefull information om till exempel effekterna av klimatförändringar och habitatförstöring på dessa arter.

6. Inventering av invasiva arter: Inventeringar av invasiva arter utförs för att kartlägga förekomst och spridning av arter som inte naturligt hör hemma i Sverige. De vanligaste metoderna är observation av individer och fällfångst. Inventeringar av invasiva arter kan ge värdefull information om till exempel effekterna av dessa arter på den inhemska floran och faunan.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat artinventeringar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar, ritningar och utredningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot effektiv samhällsplanering, där artinventeringar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Naturvärdesinventering – Boverket

Naturcentrum AB

Naturmiljö – JakobiLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *