Översiktsplan

·

Vad är en översiktsplan?

En översiktsplan är en kommunal plan som anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen. Den ska bland annat ge vägledning för hur mark- och vattenområden ska användas, hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras, och hur infrastrukturen ska utformas. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men den är starkt styrande för beslut om detaljplaner och andra åtgärder som påverkar den fysiska miljön.

Varför behöver vi en översiktsplan?

En översiktsplan ger en samlad bild av kommunens ambitioner och mål för framtiden. Den skapar en plattform för dialog och samverkan mellan olika aktörer, som invånare, företag, organisationer och myndigheter. Planen bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling genom att ta hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter.

Processen för att ta fram en översiktsplan:

Översiktsplanen tas fram av kommunen. Processen innefattar forskning, samråd med allmänheten och andra intressenter, och slutligen godkännande av kommunfullmäktige.

 • Samråd: Kommunen presenterar ett förslag till plan och samråder med invånare, företagare, föreningar, myndigheter med flera för att få synpunkter.
 • Granskning: Planförslaget ställs ut för granskning och alla har möjlighet att lämna synpunkter.
 • Antagande: Kommunfullmäktige antar översiktsplanen.
 • Revidering: Översiktsplanen ska revideras minst vart tionde år.

Här är några exempel på frågor som kan besvaras i en översiktsplan:

 • Var ska nya bostäder byggas?
 • Hur ska infrastrukturen utformas för att klara en ökad befolkning?
 • Hur kan vi bevara värdefulla natur- och kulturmiljöer?
 • Hur kan vi minska utsläpp och öka andelen förnybar energi?

Översiktsplanen är ett viktigt verktyg för att skapa en hållbar samhällsutveckling. Den ger en långsiktig vision för kommunens framtid och vägledning för hur den ska nås.

Vad innehåller en översiktsplan?

En översiktsplan innehåller bland annat:

 • Vision och mål: Planen ska ange en vision för kommunens framtida utveckling och konkreta mål för hur den ska nås. Visionen bör vara tydlig, inspirerande och förankrad hos invånare och politiker. Målen bör vara mätbara och tidsatta för att kunna följas upp och utvärderas.
 • Markanvändning: Planen ska redovisa hur olika områden i kommunen ska användas, till exempel för bostäder, handel, industri eller rekreation. Markanvändningskartan är en central del av översiktsplanen och visar hur kommunen ser ut idag och hur den kan tänkas se ut i framtiden.
 • Bebyggelse: Planen ska ge vägledning för hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras, till exempel genom att ange riktlinjer för höjd, gestaltning och materialanvändning. Bebyggelsestruktur och gestaltning har stor betydelse för både trivsel och identitet i en kommun.
 • Infrastruktur: Planen ska redovisa hur infrastrukturen ska utformas, till exempel vägar, järnvägar, kollektivtrafik och energiförsörjning. En välutbyggd infrastruktur är avgörande för en god samhällsservice och en fungerande ekonomi.
 • Miljö och klimat: Planen ska ta hänsyn till miljö- och klimatfrågor, till exempel genom att ange mål för att minska utsläpp och öka andelen förnybar energi. Översiktsplanen kan spela en viktig roll i arbetet med att skapa en hållbar kommun.

Hur kan jag påverka översiktsplanen?

Du har möjlighet att påverka översiktsplanen genom att delta i samrådet och utställningen. Du kan lämna synpunkter skriftligt eller muntligt till kommunen.

Hur påverkar översiktsplanen mig som invånare?

Som invånare kan översiktsplanen påverka dig på flera sätt. Den kan påverka var nya bostäder, arbetsplatser eller parker byggs. Den kan också påverka bevarandet av historiska eller naturliga områden.

Var hittar jag mer information om översiktsplanen?

Du hittar mer information om översiktsplanen på kommunens webbplats. Du kan också kontakta kommunens plan- och exploateringskontor.

Vad är skillnaden mellan en översiktsplan och en detaljplan?

En översiktsplan är en övergripande plan för hela kommunen, medan en detaljplan är en mer detaljerad plan för ett specifikt område.

Vad händer om jag inte håller med om översiktsplanen?

Du har rätt att uttrycka din åsikt om översiktsplanen. Om du inte håller med om planen kan du lämna synpunkter till kommunen.

Kan jag överklaga översiktsplanen?

Du kan inte överklaga en översiktsplan, men du kan överklaga ett beslut om antagande av en detaljplan.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat översiktsplaner. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras lärdomar och erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot effektiv samhällsplanering, där översiktsplaner spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Översiktsplan (PBL-Kunskapsbanken) – Boverket

Översiktsplan (En byggnads liv) – BoverketLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *