Parkerings- och mobilitetsutredning

·

Vad är en parkerings- och mobilitetsutredning?

En parkerings- och mobilitetsutredning är en studie som hjälper privata byggaktörer och kommunala förvaltningar i deras planering inför kommande nybyggnad-, ombyggnad-, tillbyggnadsprojekt eller detaljplan.

Utredningen visar på vilket parkeringsbehov en exploatering ger utifrån projektets geografiska läge och förutsättningar för resande med alternativa färdmedel. Den beskriver även särskilda mobilitetsåtgärder som bör planeras för ett projekt och vilken effekt de kan ha på det framtida resandet.

Utredningen tar fram för projekt i detaljplane- samt bygglovsskedet. Den visar på förutsättningar för en hållbar tillgänglighet i linje med kommunala mål samt hur det påverkar det förväntade behovet av parkering för bil och cykel.

En parkerings- och mobilitetsutredning består till stora delar av rådgivning i syfte att hjälpa fastighetsägare och kommun att hitta rätt balans mellan mobilitets- och parkeringsåtgärder och exploateringstal.

Finns det några riktlinjer för att genomföra en parkeringsutredning?

Ja, det finns riktlinjer för att genomföra en parkeringsutredning.

En viktig resurs är Parkeringshandboken, som är avsedd att fungera som ett stöd i kommunernas arbete med parkering. Den vänder sig i första hand till kommunernas handläggare i olika typer av parkeringsärenden. Handboken omfattar framför allt regleringsfrågor för parkering och innehåller en översiktlig beskrivning av relevant lagstiftning för befintlig parkering och ger förslag på tillämpning av denna.

Vid framtagande av en ny detaljplan, vid ändring av detaljplan eller vid nytt bygglov ska en Mobilitets- och parkeringsutredning göras. Utredningens omfattning ska anpassas efter projektets komplexitet.

Hur kan en parkeringsutredning utföras?

En parkeringsutredning kan utföras genom följande steg:

1. Val av lämplig lokalisering och profil för mobilitet: Detta innebär att identifiera den mest lämpliga platsen för parkering baserat på olika faktorer som tillgänglighet, närhet till destinationer, och så vidare.

2. Genomlysning av tillgänglighet och omgivningen: Detta innebär att bedöma tillgängligheten till platsen och dess omgivning, inklusive väg- och trafikförhållanden.

3. Förutsättningar på platsen för olika parkeringslösningar: Detta innebär att bedöma de fysiska förutsättningarna på platsen för att avgöra vilken typ av parkeringslösning som är mest lämplig.

4. Kommunens krav: Detta innebär att ta hänsyn till kommunens specifika krav och riktlinjer för parkering.

5. Projektekonomi: Detta innebär att bedöma kostnaderna för olika parkeringslösningar och att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen.

6. Hitta lösningar för detaljplan och bygglov: Detta innebär att hitta lösningar som uppfyller kraven för detaljplan och bygglov.

7. Flexibla p-tal och mobilitetsåtgärder: Detta innebär att överväga flexibla parkeringskvoter och andra mobilitetsåtgärder för att uppfylla parkeringsbehovet på ett hållbart sätt.

Det är viktigt att notera att varje parkeringsutredning är unik och kan kräva olika tillvägagångssätt beroende på specifika omständigheter och krav.

Vad är ett p-tal?

P-tal, eller parkeringstal, är ett mått som används inom stadsplanering och byggindustri för att bestämma antalet parkeringsplatser som behövs i relation till en viss typ av användning, såsom bostäder, kontor, butiker, etc.

Det finns ingen universell formel för att beräkna p-tal eftersom det kan variera mycket från plats till plats och beroende på specifika omständigheter. Det är dock vanligt att man tar hänsyn till följande faktorer när man beräknar p-tal:

  1. Typ av användning: Olika typer av byggnader och anläggningar har olika parkeringsbehov. Till exempel kan en kontorsbyggnad kräva fler parkeringsplatser per kvadratmeter än ett bostadshus.
  2. Lokal trafikpolitik: Kommuner och städer kan ha specifika riktlinjer och krav för parkering, vilket kan påverka p-talet.
  3. Tillgänglighet till kollektivtrafik: Områden med god tillgänglighet till kollektivtrafik kan ha lägre p-tal eftersom det finns alternativ till bilanvändning.
  4. Geografiska och demografiska faktorer: Faktorer som befolkningstäthet, bilägande och geografiskt läge kan också påverka p-talet.

Exempel på frågor som ska besvaras i en parkeringsutredning

Låt oss gå igenom några exempel mer detaljerat:

  1. Hur är gatan/området reglerad där den föreslagna ombyggnaden ska ske? Detta innebär att man undersöker de nuvarande reglerna för parkering och trafik i området där ombyggnaden planeras. Det kan inkludera saker som parkeringsrestriktioner, hastighetsgränser, och andra trafikregler.
  2. I vilken omfattning nyttjas dessa regleringar över dagar och klockslag? Detta innebär att man analyserar hur mycket och när parkeringsplatserna och vägarna används. Det kan inkludera att observera trafikflöden vid olika tidpunkter på dagen och veckan, samt att undersöka hur fulla parkeringsplatserna är vid olika tidpunkter.
  3. Vad har den föreslagna ombyggnaden för konsekvenser för nyttjarna? Detta innebär att man bedömer hur ombyggnaden kommer att påverka de som använder området, inklusive både fotgängare och fordonstrafik. Det kan inkludera saker som ändringar i trafikflöden, tillgänglighet till parkeringsplatser, och påverkan på säkerheten.
  4. Kan eventuella negativa konsekvenser för nyttjarna lösas i närområdet? Detta innebär att man undersöker möjligheter att mildra eventuella negativa effekter av ombyggnaden. Det kan inkludera saker som att skapa nya parkeringsplatser i närheten, förbättra kollektivtrafiken, eller göra förändringar i vägdesignen för att förbättra säkerheten.
  5. Vilka negativa konsekvenser är inte möjliga att lösa för nyttjarna? Detta innebär att man identifierar eventuella negativa effekter av ombyggnaden som inte kan lösas. Detta kan hjälpa beslutsfattare att väga fördelarna med ombyggnaden mot dess potentiella nackdelar.

Vilka slutsatser kan man dra av resultatet från en parkeringsutredning?

Slutsatserna från en parkeringsutredning kan variera beroende på den specifika situationen och de specifika förutsättningarna för det område som undersöks. Här är några generella slutsatser som kan dras:

1. Parkeringsbehov: Utredningen kan ge en indikation på hur stort parkeringsbehovet för bilar kommer att bli enligt de ändrade förutsättningarna.

2. Samnyttjande av parkeringsplatser: Utredningen kan bedöma lämpligheten av att beräkna samnyttjandet av parkeringsplatser.

3. Framtida parkeringsbehov: Utredningen kan ge en uppskattning av det framtida parkeringsbehovet baserat på planerad utveckling och ändrade förutsättningar.

4. Lösningar för parkeringsbehov: Utredningen kan dra slutsatser om områdets bilparkeringsbehov och planerade parkeringsytor inom utredningsområdet.

5. Parkeringsbrist: Utredningen kan visa om det finns en parkeringsbrist i området.

6. Effektivitet av nuvarande regleringar: Utredningen kan visa hur effektivt de nuvarande parkeringsregleringarna nyttjas över dagar och klockslag.

Observera att dessa slutsatser kan variera beroende på den specifika situationen och de specifika förutsättningarna för det område som undersöks.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat parkerings- och mobilitetsutredningar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot effektiv samhällsplanering, där parkerings- och mobilitetsutredningar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Parkerings- och mobilitetsutredning On Demand – Sweco Sverige

Mobilitets- och parkeringsutredning – Teknisk Handbok

Parkeringsutredning & parkeringsfrågor – Koucky & Partners

Parkeringshandbok – Lagstiftning, reglering och tillståndgivning

Parkeringsutredning Centrala Kungälv – kungalv.se

Parkeringshandbok – Lag­stiftning, reglering och tillståndsgivning

Parkeringsutredning som kraftfullt verktyg – Tyréns

Parkeringsutredning Bara Centrum 2021 – Svedala

Parkeringsutredning – Uppsala kommun

Parkeringsutredning – Skövde kommunLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *