Energiberäkning

·

Vad är en energiberäkning?

En energiberäkning, även känd som energibalansberäkning, är en teoretisk uppskattning av hur mycket energi en byggnad kommer att förbruka under en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Denna beräkning tar hänsyn till olika faktorer som byggnadens storlek, konstruktion, isolering, uppvärmning och kylsystem, ventilation, och användning.

Energibalansberäkningen tas fram innan byggnaden börjar byggas och det är sällan denna stämmer till 100 %, så man ställer också krav på en verifiering, genom en så kallad energideklaration. Vid en verifiering kan man både beräkna och mäta.

Det är viktigt att notera att en energiberäkning endast ger en teoretisk uppskattning av energiförbrukningen. Den faktiska energiförbrukningen kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive byggnadens användning och underhåll, samt väderförhållanden.

Om du planerar att bygga nytt eller göra en tillbyggnad behöver du komplettera din bygglovsansökan med en energiberäkning. Detta är viktigt eftersom Boverkets byggregler (BBR) ställer krav på hur energieffektiv en byggnad måste vara. En energiberäkning hjälper till att säkerställa att dessa krav uppfylls.

Vad är skillnaden mellan en energiberäkning och en energideklaration?

Energideklaration och energiberäkning är två olika koncept inom området för energieffektivitet, särskilt när det gäller fastigheter. De används för att bedöma och kommunicera information om en byggnads energiprestanda, men de skiljer sig i syfte, innehåll och tillvägagångssätt.

Energideklaration är ett dokument som ger information om byggnadens energianvändning. Deklarationen berättar bland annat vad byggnaden har för energiprestanda och energiklass (A–G), hur energianvändningen ser ut, och eventuella förslag till effektivisering för att sänka energiförbrukningen. Energideklarationer är vanligtvis obligatoriska vid försäljning eller uthyrning av fastigheter och baseras ofta på standardiserade metoder för att ge en generell bedömning.

Energiberäkning är en mer detaljerad och teknisk process. Den involverar användning av avancerade simuleringsprogram för att modellera och analysera olika aspekter av byggnadens energiprestanda, såsom termiska egenskaper, lufttäthet och solenergi. Energiberäkningar är inte alltid obligatoriska för fastighetsöverföring utan används främst av ingenjörer och designers för att optimera byggnaders energieffektivitet på en tekniskt avancerad nivå.

Energideklarationer krävs oftast vid försäljning, uthyrning, nybyggnation eller större ombyggnadsprojekt för att ge köpare, hyresgäster och myndigheter information om en byggnads energiprestanda. Energiberäkningar används främst i design- och planeringsfasen av byggnadsprojekt för att optimera energieffektiviteten. En energiberäkning kan även krävas vid bygglovsansökningar och renoveringsprojekt där ägare strävar efter att förbättra byggnadens energiprestanda.

Vad är specifik energianvändning?

Specifik energianvändning definieras som byggnadens energianvändning fördelat på Atemp (den uppvärmda arean) uttryckt i kWh/m² och år. Detta inkluderar energi som behöver levereras till en byggnad (köpt energi) för värme, kyla, varmvatten och fastighetsenergi.

Fastighetsenergi avser den fastighetsel som hör till byggnadens behov. Här ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen, värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och reglerutrustning och liknande.

Energi som används för andra ändamål än värme, varmvatten eller ventilation (hushållsenergi och verksamhetsenergi) ingår inte i byggnadens energianvändning. Exempel på detta är belysning, datorer, TV, hushållsmaskiner och liknande.

Energianvändningen i byggnader ska enligt BBR normalårskorrigeras, vilket innebär att den ska korrigeras utifrån skillnaden mellan klimatet på orten under ett normalår och det verkliga klimatet under den period då byggnadens energianvändning mättes. Ett normalår är medelvärdet av utomhusklimatet (t.ex. temperatur) under en längre tidsperiod (t.ex. 30 år).

Vilken typ av indata är viktig vid genomförandet av en energiberäkning?

För att utföra en energiberäkning behöver du följande typer av indata:

1. Bygglovsritningar eller liknande: Dessa visar husets uppbyggnad och dimensioner samt riktning på de olika fasaderna.

2. Konstruktionsritningar eller leveransbeskrivning: Dessa anger hur väggar, tak och grund är konstruerade.

3. Formfaktor och byggnadernas placering: Dessa faktorer går igenom så att bästa möjliga förutsättningar skapas för ett lågt primärenergital.

4. Brukarindata för boende och olika verksamheter: Dessa data beskriver olika normala verksamhetstyper och deras energianvändning.

5. Osäkra parametrar vid projekteringen: Dessa indata är osäkra och kan justeras för att få ett mer exakt resultat.

Kom ihåg att indata är en stor osäkerhetsfaktor i beräkningarna eftersom många faktorer är okända, eller osäkra, innan byggnaden är har tagits i bruk.

Hur kan jag använda resultatet från en energiberäkning i praktiken?

Resultatet från en energiberäkning kan användas på flera sätt i praktiken:

1. Uppfylla energikrav: Resultatet kan användas för att se om en byggnad uppfyller sitt energikrav. Detta är särskilt viktigt för nybyggnationer, där det finns specifika krav på energiförbrukning som måste uppfyllas innan byggnaden får byggas.

2. Riskbedömning: Med resultatet kan man göra en riskbedömning på byggnaden när det gäller energiprestanda. Detta kan hjälpa till att identifiera potentiella problemområden och möjliga lösningar.

3. Förbättra energieffektiviteten: Genom att analysera resultatet kan du identifiera områden där energieffektiviteten kan förbättras. Detta kan inkludera allt från att ändra byggnadens design till att installera mer energieffektiva apparater.

4. Minska osäkerheter: Energiberäkningar kan vara osäkra på grund av okända eller osäkra indata. Genom att identifiera dessa osäkerheter och justera dem kan du få ett mer exakt resultat.

Kom ihåg att en energiberäkning endast ger en teoretisk uppskattning av energiförbrukningen. Den faktiska energiförbrukningen kan variera beroende på en rad faktorer, inklusive byggnadens användning och underhåll, samt väderförhållanden.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat Energiberäkningar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett effektivt byggande, där Energiberäkningar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Energiberäkning – Husverket

Energibalansberäkning – Certifierade energiexperter – Energikompetens

Vad är en energiberäkning – Vi reder ut begreppen och hjälper dig – THIAC

Vad är skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration?

Energibalansberäkning vs Energideklaration – Kontrollbolaget

Skillnaden mellan energiberäkning och energideklaration

Specifik energianvändning – ROCKWOOL

Produktivitet och energianvändning – Ekonomifakta

Vad innehåller en energideklaration? – Svensk Energideklaration

Sveriges tredje nationella strategi för energieffektiviserande renovering

Indata – Control Engineering

Anvisning och indata för energiberäkning – Göteborgs Stad

Brukarindata för energiberäkningar i bostäder – SVEBY

Val av indata för energiberäkning – byggtjanst.se

Ny beräkningsmetod för energikrav – SBUF

Energiberäkningar, roulette eller vetenskap? Del 3 – energi-miljo.se

Energiprestanda i energiberäkning och projektering – Svensk EnergiutbildningLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *