Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

·

Vad är en OVK?

En obligatorisk ventilationskontroll, även kallad OVK, är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen. Plan- och bygglagen kräver att fastighetsägaren kontrollerar att ventilationen fungerar tillfredsställande. En behörig funktionskontrollant ska kontrollera att ventilationen i byggnaden uppfyller de krav som gällde när systemet byggdes.

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången och sedan var 3:e eller 6:e år, beroende på vad byggnaden används till och typ av ventilationssystem. OVK-kravet gäller dock inte för alla typer av byggnader.

Observera att en godkänd OVK inte nödvändigtvis innebär att ventilationen uppfyller de regler som gäller idag.

Vem utför en OVK?

En obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs av en certifierad funktionskontrollant. Kontrollanten genomför inspektioner, mätningar och bedömningar av olika faktorer som luftflöden, filter, regler- och styrsystem, ljudnivåer och inomhusklimat.

Här är några steg som ingår i en OVK-besiktning:

1. Kontroll av att ventilationssystemet fungerar som det ska.

2. Kontroll av att ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som riskerar att spridas i fastigheten.

3. Utvärdering av om det går att göra ventilationssystemet mer energieffektivt utan att försämra inomhusklimatet.

Efter besiktningen skriver funktionskontrollanten ett protokoll som redovisar resultatet av OVK-besiktningen. Om det finns eventuella fel och brister i ventilationen noteras dessa i protokollet. Protokollet undertecknas av funktionskontrollanten och skickas till byggnadsägaren och kommunens byggnadsnämnd.

Det finns två typer av behörigheter för funktionskontrollanter som utför OVK-besiktningar, kallade N och K:

– Kontrollanter med behörighet N får utföra OVK-besiktningar i alla byggnader med S-, F- och FX-ventilation. De får även utföra OVK-besiktningar i en- och tvåbostadshus med FT- och FTX-ventilation.

– Kontrollanter med behörighet K får utföra OVK-besiktningar i alla byggnader med alla typer av ventilationssystem.

Det är viktigt att notera att det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som har ansvaret för att se till att OVK utförs. Om det finns eventuella fel och brister som kontrollanterna upptäckt, är det byggnadens ägare som ansvarar för att dessa åtgärdas snarast möjligt.

Byggnader och typ av ventilationssystemIntervall
Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation.3 år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation.6 år
En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Hur lång tid tar en OVK-besiktning?

Tiden det tar att utföra en OVK-besiktning kan variera beroende på storleken på lägenheten och typen av fastighet och ventilationssystem. Generellt tar en OVK-besiktning cirka 15 minuter per lägenhet. Men för större lokaler och mer komplexa ventilationssystem i flerbostadshus, skolor eller kontorslokaler kan besiktningen ta flera dagar.

Vad händer om ventilationssystemet inte uppfyller kraven?

Om ventilationssystemet inte uppfyller kraven som framgår av OVK-protokollet, är det byggnadens ägare som ansvarar för att åtgärda dessa brister. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Brister i ventilationssystemet kan medföra problem med bland annat fukt, mögel och ökad radonhalt, men även luktspridning i och mellan lägenheter. Om man inte gör en OVK vet man inte hur ens ventilationssystem mår, eller vilka åtgärder som krävs för att systemet ska nå sin fulla potential. Om systemet mår som det ska förbrukas mindre energi samtidigt som ni får ett bättre inomhusklimat.

Det är viktigt att notera att det är byggnadens ägare, till exempel bostadsrättsföreningen, som har ansvaret för att se till att OVK utförs och att eventuella brister åtgärdas.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat OVK-besiktningar. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett effektivt byggande, där OVK-besiktningar spelar en central roll. Skapa konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Obligatorisk ventilationskontroll – Wikipedia

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – Svensk Ventilation

Gör en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) – Fastighetsägarna

Vem får utföra OVK egentligen? → [OVK-center har svaret!]

Vanliga frågor – OVK-center

OVK-besiktning – Vad är det? – BYGG.se

OVK-besiktning – Obligatorisk ventilationskontroll – OVK Poolen

Hur och vem utför OVK besiktningen – OVK-besiktning

Vad är en OVK? – Vi svarar på alla dina frågor om OVK-besiktning

Allt du behöver veta om OVK-besiktning i bostadsrätt – SBC

OVK-besiktning – Hur ofta, vad kontrolleras och vem ansvarar?

OVK besiktning – Om obligatorisk ventilationskontroll

OVK i Stockholm: så säkerställer du god Inomhusluftkvalitet

Bostadsrätterna – Obligatorisk ventilationskontroll – OVK

Obligatorisk ventilationskontroll för BRF:er – Besiktningsföretaget

Allt du behöver veta om OVK-besiktning i bostadsrätt – SBC

Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *