Naturvärdesinventering

·

Vad är en naturvärdesinventering?

En naturvärdesinventering (NVI) är en biotopkarterande metod som används i Sverige för att avgränsa, beskriva och klassificera ett stycke mer eller mindre homogen natur. Naturvärde bedöms utifrån vilka biologiska arter eller artgrupper som noterats eller sedan tidigare är kända, och med utgångspunkt från lämpliga substrat och biotoper. 

Alla områden med naturvärde bedöms i en fyrgradig skala: 

 • Klass 1 – Högsta naturvärde (motsvarande naturreservat) 
 • Klass 2 – Mycket högt naturvärde 
 • Klass 3 – Högt naturvärde 
 • Klass 4 – Visst naturvärde 

Naturvärdesinventeringen fungerar som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar när Mark- och miljödomstolen tar beslut om ett område får bebyggas eller inte. Naturvärdesinventering är en del av den miljökonsekvensbeskrivning som måste utföras i samband med exempelvis exploatering och planering av infrastruktur och samhälle. 

Syfte

Syftet med en naturvärdesinventering är att systematiskt bedöma och dokumentera de olika naturvärden som finns inom ett specifikt område. Genom att genomföra en sådan inventering strävar man efter att skapa en detaljerad översikt över den biologiska mångfalden, geologiska förhållandena och andra relevanta ekologiska faktorer inom området. Här är några huvudsakliga syften med en naturvärdesinventering:

 • Kartläggning av biologisk mångfald: Identifiera och registrera förekomsten av olika växt- och djurarter samt bedöma deras populationer inom det undersökta området.
 • Skyddsbehov: Utvärdera områdets naturvärden för att avgöra om det finns behov av särskilda skyddsåtgärder för hotade arter eller unika ekosystem.
 • Beslutsunderlag för markanvändning: Tillhandahålla information som kan användas som underlag för beslut om markanvändning, där man tar hänsyn till områdets ekologiska betydelse.
 • Bevarandeinsatser: Utforma strategier och åtgärder för att skydda och bevara biologisk mångfald, ekosystem och andra viktiga naturliga resurser.
 • Hållbar förvaltning: Bidra till en hållbar förvaltning av naturresurser genom att integrera kunskap om ekologiska samband och värdet av biologisk mångfald i beslutsprocesser.

Genom att samla in och analysera data om naturvärden bidrar en naturvärdesinventering till en ökad förståelse för ekosystemen och möjliggör informerade beslut som främjar hållbarhet och bevarande.

Hur utförs en naturvärdesinventering?

Under en naturvärdesinventering samlas data in genom olika metoder såsom fältobservationer, provtagning och dokumentstudier. Biologiska komponenter, såsom växt- och djurarter, inventeras och deras förekomst registreras.

 • Förstudie: Det första steget är att göra en förstudie av befintlig information över data som kan vara av betydelse för biologisk mångfald. I förstudien pekar man oftast ut områden som kan vara av värde. 
 • Identifiering och avgränsning: Processen för naturvärdesinventering börjar med identifiering och avgränsning av områden. 
 • Dokumentation och naturvärdesbedömning: Efter identifiering och avgränsning, dokumenteras och bedöms naturvärdena i områdena. 
 • Redovisning av resultatet: Slutligen redovisas resultatet.

Det finns även olika tillägg som till exempel fördjupad artinventering. Behovet och omfattningen av en naturvärdesinventering behöver fastställas i ett tidigt skede i processen. Det kan vara lämpligt att stämma av med berörd länsstyrelse om behovet och omfattningen av en eventuell inventering i fält. 

Inventeringsresultat

Resultaten av en naturvärdesinventering kan vara avgörande för beslut som rör markanvändning och bevarandeinsatser. Genom att identifiera områden av särskilt högt naturvärde kan man utforma strategier för att skydda och bevara biologisk mångfald, ekosystem och andra viktiga naturliga resurser.

Artskyddsförordningen

Inom kontexten av naturvärdesinventering och bevarande av biologisk mångfald spelar artskyddsförordningen en viktig roll. Artskyddsförordningen är en lagstiftning som reglerar och skyddar hotade och sällsynta växt- och djurarter samt deras livsmiljöer. Syftet är att bevara den biologiska mångfalden genom att ge särskilt skydd åt arter som riskerar att försvinna.

I Sverige implementeras artskyddsförordningen genom Miljöbalken och Naturvårdsverkets föreskrifter. För den som utför naturvärdesinventering innebär detta att man måste vara medveten om och följa de lagar och regler som gäller för skydd av hotade arter och deras livsmiljöer. Detta kan inkludera restriktioner kring användning av vissa områden och åtgärder för att undvika störningar eller skador på känsliga ekosystem.

Standarder

Svenska institutet för standarder (SIS) har tagit fram en standard för naturvärdesinventering (Svensk standard för Naturvärdesinventering SS 199000:2014) och en kompletterande teknisk rapport (SIS-TR 199001:2014). I dessa kan man få vägledning om vilken ambitionsnivå på inventeringen som är lämplig för den typ av landskap man ska inventera. Standarden beskriver hur en naturvärdesinventering ska genomföras, hur de funna värdena ska bedömas och hur resultat ska redovisas. Den tekniska rapporten tar bland annat upp tidpunkt för genomförande av inventeringen samt olika tillägg såsom fördjupad artinventering. 

Välj Byggbas.se

För att underlätta och förenkla arbetet med bland annat naturvärdesinventering har plattformen Byggbas.se utvecklats som en resurs för alla involverade parter. Genom att erbjuda tillgång till tusentals bygghandlingar, utredningar, och diverse naturvärdesinventeringar, gör Byggbas det möjligt för användare inom projektgruppen att snabbt och effektivt navigera genom den komplexa världen av stadsplanering och byggprojektering.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, ta del av andras lösningar på specifika problem och låta dig inspireras av deras erfarenheter. Skapa ett konto idag och upptäck hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på just ditt problem.

Genom att använda Byggbas.se tar du ett steg mot effektivare byggande och samhällsplanering, där naturvärdesinventeringar ofta spelar en central roll. Skapa ett konto idag och dra nytta av det breda utbudet av resurser och kunskap som plattformen har att erbjuda.

Källor – Läs mer!

Naturvärdesinventering – Wikipedia 

Naturvärdesinventering – Swedac 

Naturvärdesinventering – PBL kunskapsbanken – Boverket

Naturvärdesinventering och fågelinventering 

Naturvärdesinventeringen pekar ut värdefulla områden Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *