Markritning och situationsplan

·

Vad är en markritning och hur skiljer den sig från en situationsplan?

Markritningar och situationsplaner är båda tekniska ritningar som används i byggprocessen, men de har olika syften och innehåller olika typer av information:

Markritningar: Dessa ritningar, även kända som M-ritningar eller L-ritningar, visar hur marken på en fastighet ska planeras och utformas. L:et i L-ritningar står för “Landskap”. De används ofta i samband med ny- eller ombyggnad av byggnader och är en del av underlaget vid ansökan om bygglov. Markritningen visar bland annat följande:

  • Hur marken ska planeras, inklusive eventuella slänter, stödmurar, nivåer med mera
  • Placering av byggnader, vägar, parkeringsplatser, trädgårdar och andra
  • landskapselement
  • Hantering av fastighetens dagvatten
  • Anslutning till vatten och avlopp
  • Hur man når byggnaden
  • Hur tillgänglighet på tomten tillgodoses
  • Vilka markbeläggningsmaterial som ska användas

Situationsplaner: En situationsplan visar alla strukturer på en fastighet eller ett markområde, inklusive byggnader, vägar, trädgårdar och andra landskapselement. Den illustrerar byggnadens placering i förhållande till tomtens gränser och den omgivande marken. Situationsplanen kan beskriva var olika byggnader befintliga och de som skall byggas ligger i förhållande till varandra och angränsande fastigheter.

Så, medan en markritning ger en detaljerad bild av hur marken runt byggnaden kommer att planeras, ger en situationsplan en översikt över hela fastigheten och dess omgivning.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av markritningar och situationsplaner. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på dina specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett mer effektivt byggande och en mer hållbar stadsutveckling, där markritningar och situationsplaner spelar en central roll. Skapa ett konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Planritning – Skala, Symboler och Förkortningar 2023 – LT Ingenjörsbyrå

Beteckningar på ritningar m.m. – Beteckningar på plankartor – Allmänt – FMH

Planritning & planlösning – Svensk Fastighetsförmedling

Vad är en situationsplan, och hur skapar man en sådan?

Bygglovsritningar: Vad är en situationsplan? – Bygglovsverket

Vanliga ritningstyper och skalor – Byggipedia.seLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *