Kontrollplan

·

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är ett dokument som behövs i de flesta byggprojekt och ska tas fram innan bygglovet beviljas. Den ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilka kontroller och åtgärder som behöver utföras för att säkerställa att byggprojektet uppfyller gällande regler och krav.

Kontrollplanen och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Beroende på vad du anmäler eller ansöker om kan du behöva skicka in en kontrollplan. Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet.

Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder.

Vad måste ingå i en kontrollplan?

En kontrollplan ska innehålla följande uppgifter:

1. Vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse.

2. Vem som ska göra kontrollerna.

3. Vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden.

4. Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besöken bör ske.

5. Vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till.

6. Hur farligt avfall och annat avfall ska tas om hand.

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet¹. Den ska ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls, förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls.

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll eller av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin sakkunnighet med ett certifikat.

Från och med den 1 augusti 2020 ska kontrollplanen även innehålla uppgifter om bygg- och rivningsavfall. Det innebär att det ska finnas uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand, samt uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand.

Vilka är de kontroller som ska göras?

Kontrollerna som ska göras i en kontrollplan kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett kan följande kontroller behöva göras:

1. Tekniska egenskapskrav: Kontrollera att väsentliga tekniska egenskapskrav uppfylls.

2. Förbud mot förvanskning: Kontrollera att förbudet mot förvanskning följs.

3. Krav på varsamhet: Kontrollera att kraven på varsamhet följs.

4. Farligt avfall: Identifiera vilket farligt avfall som rivningsåtgärder kan ge upphov till och hur det ska tas om hand.

5. Återanvändning av byggprodukter: Identifiera vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand.

6. Hantering av avfall: Identifiera vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas om hand.

Kontrollerna kan utföras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroller eller av en certifierad sakkunnig. Det är viktigt att notera att det är byggherren som har det formella ansvaret för att kontrollplanen tas fram och att de krav som ska uppfyllas också uppfylls.

Vilka anmälningar ska göras till byggnadsnämnden?

Anmälningar till byggnadsnämnden är en viktig del av kontrollplanen och kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett kan följande anmälningar behöva göras:

1. Startbesked: Innan bygg- eller rivningsarbetet påbörjas ska ett startbesked erhållas från byggnadsnämnden. Detta innebär att byggnadsnämnden har godkänt att arbetet kan påbörjas.

2. Arbetsplatsbesök: Byggnadsnämnden bör informeras om när och vilka arbetsplatsbesök de bör göra. Dessa besök är ofta nödvändiga för att säkerställa att byggprojektet följer gällande regler och krav.

3. Slutbesked: När bygg- eller rivningsarbetet är klart ska ett slutbesked erhållas från byggnadsnämnden. Detta innebär att byggnadsnämnden har godkänt att arbetet är slutfört och att byggnaden eller anläggningen får tas i bruk.

Det är viktigt att notera att det är byggherren som har det formella ansvaret för att dessa anmälningar görs. Om du är osäker på vilka anmälningar som behöver göras för ditt specifika projekt, rekommenderar jag att du kontaktar din lokala byggnadsnämnd eller en certifierad kontrollansvarig för mer information.

Hur ofta ska arbetsplatsbesök utföras?

Frekvensen för arbetsplatsbesök kan variera beroende på projektets omfattning och komplexitet. Generellt sett ska arbetsplatsbesök utföras minst en gång under byggtiden. Hur många besök och när dessa besök ska utföras bestäms på det tekniska samrådet och finns även med i startbeskedet.

För enklare byggen behövs inget arbetsplatsbesök och detta bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket tittar man bland annat på kontrollplanen och hur arbetet följer denna. Byggherren och den som är kontrollansvarig ska vara med vid besöket.

För mer information om arbetsplatsbesök rekommenderar jag att du kontaktar din lokala byggnadsnämnd eller en certifierad kontrollansvarig.

Hur ska farligt avfall och annat avfall från rivningsarbeten tas om hand?

Hanteringen av farligt avfall och annat avfall från rivningsarbeten ska göras på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Här är några allmänna riktlinjer:

1. Sortering: Den som producerar bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Detta inkluderar trä, mineral (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast, och gips.

2. Separat insamling: Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat.

3. Farligt avfall: Farligt avfall ska samlas in på ett kontrollerat sätt och det är förbjudet enligt miljöbalken att blanda farligt avfall med annat avfall.

4. Återanvändning och materialåtervinning: Genom sortering av avfallet är det möjligt att öka återanvändningen och materialåtervinning.

5. Undantag: Det finns vissa undantag från kraven på utsortering. Till exempel gäller inte kravet på utsortering för avfallsslag som utgörs av konstruktioner där ämnen eller föremål sammanfogats på ett sätt som gör att separering inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling, eller är förorenade på ett sätt som gör att inblandning i det övriga utsorterade avfallet försvårar eller omöjliggör den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin.

Kom ihåg att dessa är allmänna riktlinjer och att specifika krav kan variera beroende på lokal lagstiftning och projektets specifika omständigheter. För mer specifik information om ditt projekt rekommenderas att du kontaktar en certifierad avfallshanterare eller din lokala byggnadsnämnd.

Behöver jag anlita en certifierad avfallshanterare för att ta hand om mitt rivningsavfall?

Ja, i de flesta fall behöver du anlita en certifierad avfallshanterare för att ta hand om ditt rivningsavfall. Detta gäller allt avfall, oavsett om det är farligt eller inte. I kontrollplanen ska det särskilt anges hur man tänker göra det möjligt att återvinna material och sanera farliga ämnen.

Det finns dock vissa undantag. Utöver de undantag som är reglerade i avfallsföreskrifterna finns det också möjlighet för kommunen att tillåta fastighetsinnehavare att själva ta hand om sitt avfall.

Välj Byggbas.se

Byggbas.se är en plattform utvecklad för att förenkla och effektivisera hanteringen av bland annat kontrollplaner. Den fungerar som en resurs för alla inblandade parter, erbjuder tillgång till tusentals bygghandlingar och ritningar, och underlättar för projektgruppens medlemmar att navigera i stadsplaneringens och byggprojekteringens komplexa värld.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, lära av andras lösningar på specifika problem och inspireras av deras erfarenheter. Genom att skapa ett konto idag kan du upptäcka hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på dina specifika problem.

Att använda Byggbas.se innebär ett steg mot ett mer effektivt byggande och en mer hållbar stadsutveckling, där kontrollplanen spelar en central roll. Skapa ett konto idag och dra fördel av det omfattande utbudet av resurser och kunskap som plattformen erbjuder.

Källor – Läs mer!

Kontrollplan inom byggprocessen: Behov av kontrollansvarig

Exempel på kontrollplaner och ritningar – Stockholms stad

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig – Lessebo

Kontrollplan – Byggombud

Kontrollplan och kontrollansvarig vid bygg och rivning – Västerås

Guide för kontrollplan – Nora.se

Vad ska finnas med i en kontrollplan? – Kontrollbolaget

Vad är en kontrollplan & vad gör en kontrollansvarig?

Exempel på kontrollplaner och ritningar – Stockholms stad

Skicka in handlingar till bygglov eller anmälan – Boverket

Kontrollansvarig enligt PBL – vad är det och när krävs en KA?

Bygglovsguiden

Kommunens arbetsplatsbesök – Nordmalings kommun

Rutiner för arbetsmiljöarbetet – Prevent

Vad är en arbetsplatsträff (APT)? – Suntarbetsliv

Systematiskt arbetsmiljöarbete – grundläggande skyldigheter för dig med…

Nya regler – naturvardsverket.se

Materialinventering och sortering av bygg- och rivningsavfall

Sorteringsguide för rivningsavfall

Skicka in handlingar till rivningslov eller anmälan – Boverket

Kommunalt ansvar – Avfall Sverige

När du ska anlita hantverkare – EnergimyndighetenLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *