Konsekvensanalys

·

Vad är en konsekvensanalys?

En konsekvensanalys är en process som används inom olika samhälls- och byggrelaterade frågor för att bedöma och förstå de potentiella effekterna av olika åtgärder eller förändringar, t.ex effekterna av ett beslut, en policy eller ett projekt. En sådan analys är av stor betydelse när det handlar om att göra fysiska förändringar i en plats eller genomföra åtgärder som kan påverka människors livssituation och trygghetsupplevelser. I Sverige har Boverket introducerat olika typer av konsekvensanalyser, bland annat Social konsekvensanalys (SKA) och Barnkonsekvensanalys (BKA).

Social konsekvensanalys

En social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell och ett processtöd som används i för att stärka arbetet med sociala aspekter i den fysiska planeringen av staden, då människor i allmänhet lägger stort värde vid sin omgivning. Den syftar till att öka kunskapen om platsen och identifiera viktiga sociala aspekter och trygghetsupplevelser som behöver tas hänsyn till i planarbetet. Analysmodellen är till hjälp för att kunna utgå från människors olika livssituationer och behov när en fysisk förändring ska genomföras.

Barnkonsekvensanalys

En barnkonsekvensanalys (BKA) är ett verktyg för att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. Den används för att lyfta fram barn och ungas behov och intressen i stadsplanering. Syftet med en barnkonsekvensanalys är att säkerställa att barns rättigheter finns med i beslutsfattandet inom en verksamhet. Det är dock viktigt att notera att barn inte utgör en homogen grupp. Skillnader i kön, ålder, socioekonomiska förhållanden, kulturell och etnisk bakgrund, samt eventuella funktionshinder, påverkar deras förutsättningar och behov. Enligt artikel 3.1 i barnkonventionen “ska vid alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”. 

En barnkonsekvensanalys innebär att göra en helhetsbedömning av vad som är den bästa möjliga lösningen för barnet eller grupper av barn. Det finns inget färdigt facit som kan användas för att avgöra vad som alltid är barnets bästa utan det handlar om att göra en bedömning i varje enskilt beslut utifrån det eller de barn som berörs. 

BKA-processen

Steg 1: Kartläggning

En grundläggande kartläggning och planering genomförs för att hämta nödvändig kunskap och information. Det inkluderar att identifiera vilka grupper av barn som påverkas och vilka som kan undantas från konsekvensanalysen.

Steg 2: Beskrivning

En beskrivning görs utifrån det insamlade materialet. Här sätts frågeställningen, förslaget eller policybeslutet i sitt sammanhang, och syftet framgår tydligt. Dessutom relateras förslaget till det nuvarande regelverket och barnkonventionen.

Steg 3: Analys

En problemanalys genomförs där motiven till förslaget och dess konsekvenser beskrivs. Det är viktigt att se över hur förslaget påverkar grupper av barn med särskilda behov.

Steg 4: Prövning med beslut

En prövning och beslut görs baserat på den inhämtade kunskapen. Här tas hänsyn till både kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnet eller barnen, och olika intressekonflikter beaktas.

Steg 5: Utvärdering

Effekterna av beslutet utvärderas för att se om de överensstämmer med antagandena som gjordes under barnkonsekvensanalysen.

Välj Byggbas.se

För att underlätta och förenkla arbetet med bland annat konsekvensanalyser har plattformen Byggbas.se utvecklats som en resurs för alla involverade parter. Genom att erbjuda tillgång till tusentals bygghandlingar, utredningar, och konsekvensanalyser, gör Byggbas det möjligt för användare inom projektgruppen att snabbt och effektivt navigera genom den komplexa världen av stadsplanering och byggprojektering.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, ta del av andras lösningar på specifika problem och låta dig inspireras av deras erfarenheter. Skapa ett konto idag och upptäck hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på just ditt problem.

Genom att använda Byggbas.se tar du ett steg mot effektivare byggande och mer hållbar stadsutveckling, där detaljplanen spelar en central roll. Skapa ett konto idag och dra nytta av det breda utbudet av resurser och kunskap som plattformen har att erbjuda.

Källor – Läs mer!

Social konsekvensanalys – Karlskrona.se 

Barnkonsekvensanalys – SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 

Teori och praktik i sociala konsekvensanalyser – DiVA 

Social konsekvensanalys för detaljplan – Huddinge kommun 

Barnkonsekvensanalys – SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) 

Barnkonsekvensanalys – Munkedal.se 

Checklista – Barnkonsekvensanalys 

Slutversion – Sociala konsekvensanalysers utmaningar och möjligheter i … 

Social konsekvensanalys – Ursvik.se Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *