Arkeologisk undersökning

·

Vad är en arkeologisk undersökning?

En arkeologisk undersökning, ofta kallad utgrävning, är en vetenskaplig process som syftar till att ta reda på fakta om fornlämningar. Detta görs genom att använda olika metoder för att dokumentera, tolka och ibland gräva bort hela eller delar av fornlämningen.

I Sverige krävs tillstånd från länsstyrelsen för att utföra en arkeologisk undersökning av en fornlämning. Sådana tillstånd lämnas endast till museer, Riksantikvarieämbetet, fristående arkeologiföretag och universitet, aldrig till privatpersoner. De flesta arkeologiska undersökningar görs inför exploatering av mark, d.v.s. uppdragsarkeologi.

Arkeologiska undersökningar spelar en viktig roll i samhällsplaneringen. När samhället utvecklas och bebyggelsen förändras kommer vi förr eller senare i beröring med spår och lämningar efter förhistoriska människors bosättningar och verksamheter, det vill säga fornlämningar. I första hand ska en fornlämning bevaras, men ibland är det nödvändigt att välja mellan att bevara och bebygga.

Varför utförs en arkeologisk undersökning?

Arkeologiska undersökningar utförs för att samla in så mycket kunskap och information som möjligt om fornlämningen och om de människor som levt på platsen innan den tas bort⁶. Dessa undersökningar ger oss ny historisk kunskap.

När och hur används en arkeologisk undersökning?

En arkeologisk undersökning är det sista steget i undersökningsprocessen. Under fältarbetet använder arkeologen olika metoder. Ibland behöver inget ingrepp göras utan kunskap om fornlämningen kan tas fram genom en kartläggning av lämningarna. I vissa fall kan avancerade mätinstrument användas, såsom georadar. Vanligen innebär en arkeologisk undersökning att fornlämningen grävs ut.

Vad är nytta med en arkeologisk undersökning?

Arkeologiska undersökningar ger oss en djupare förståelse för vår historia och vårt kulturarv. Genom att studera fornlämningar kan vi lära oss mer om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram.

Rapportering och dokumentation

Om en fornlämning hittas under en arkeologisk utredning, är nästa steg ofta att länsstyrelsen beslutar om en arkeologisk förundersökning. Syftet med en förundersökning är att ta fram fakta om fornlämningen, såsom dess omfattning, karaktär, datering och eventuellt fyndinnehåll. Detta görs både genom att arkeologerna tar upp schakt med grävmaskin och att ytor eller rutor grävs för hand och dokumenteras.

Denna information behövs för att länsstyrelsen ska kunna upprätta ett förfrågningsunderlag inför en slutgiltig arkeologisk undersökning (utgrävning). Förundersökningens resultat ligger också till grund för de undersökande arkeologernas undersökningsplan och beräkningen av undersökningens budget.

Om det planerade arbetsföretaget omfattar ett större markområde bekostas utredningen av exploatören. Byggherren ges då tillfälle att acceptera kostnaden eller avstå från den tänkta exploateringen. Beslutet fattas av länsstyrelsen som också anger vem som ska utföra utredningen.

Slutprodukten från en arkeologisk utredning är ett dokumentationsmaterial som sammanfattas i en rapport. Det är ovanligt att fynd framkommer vid en utredning. En arkeologisk utredning kan utföras förhållandevis snabbt och i jämförelse med arkeologiska undersökningar är kostnaderna låga.

Arkeologi i Sverige 1991-2005

“Arkeologi i Sverige 1991-2005” är en databas som omfattar nio län över arkeologiska utredningar och undersökningar som utförts just mellan dessa år. Från och med år 2006 anmäls arkeologiska undersökningar via en digital slutredovisningsblankett vars information kan återfinnas i databasen Fornsök om den rör en fornlämning.

Välj Byggbas.se

För att underlätta och förenkla processen kring arkeologiska undersökningar och utredningar, och andra bygghandlingar har plattformen Byggbas.se utvecklats som en resurs för alla involverade parter. Genom att erbjuda tillgång till tusentals bygghandlingar och utredningar, inklusive detaljerade arkeoloiska undersökningar gör Byggbas det möjligt för användare inom projektgruppen att snabbt och effektivt navigera genom den komplexa världen av stadsplanering och byggprojektering.

Byggbas.se kan du hitta relevanta dokument, ta del av andras lösningar på specifika problem och låta dig inspireras av deras erfarenheter. Skapa ett konto idag och upptäck hur Byggbas kan underlätta ditt arbete och bidra till att skapa hållbara och effektiva lösningar på just ditt problem.

Genom att använda Byggbas.se tar du ett steg mot effektivare byggande och mer hållbar stadsutveckling, där arkeologiska undersökningar och utredningar spelar en central roll. Skapa ett konto idag och dra nytta av det breda utbudet av resurser och kunskap som plattformen har att erbjuda.

Källor – Läs mer!

Arkeologi- Riksantikvarieämbetet

Arkeologi, fornlämningar och fynd – Riksantikvarieämbetet

Arkeologiska undersökningar – Kulturförvaltningen

Rapportering och dokumentation – Riksantikvarieämbetet

Arkeologi i Sverige 1991-2005 – Riksantikvarieämbetet

Arkeologisk undersökning – Riksantikvarieämbetet

Publikationer – ArkeologernaLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *